Privacy statement

Stichting KiBG verzamelt en verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina van onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting KiBG verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van het contactformulier, reageert op berichtgeving op deze website, zich aanmeldt voor een bijeenkomst, deelneemt aan een consultatietraject, zich abonneert op de nieuwsbrief en/of zich aanmeldt voor de dienstverlening van Stichting KiBG (Overeenkomst Stichting KiBG). De door uzelf verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting KiBG verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld het reageren op vragen en/of opmerkingen of het verder informeren over bijeenkomsten)
  • Verifiëren van reacties op berichtgeving op de website
  • Opstellen en uitvoeren van de Overeenkomst Stichting KiBG – de privacy bepalingen die specifiek relevant zijn in het licht van deze overeenkomst (rechten en plichten), zijn opgenomen in de overeenkomst zelf en maken geen onderdeel uit van dit privacy statement

Alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waartoe u ze, telefonisch of digitaal, verstrekt worden verzameld. Gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Verwerken van persoonsgegevens door derden

Met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting KiBG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting KiBG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting KiBG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kibg.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

Voor informatie over de gebruikte cookies op deze website verwijzen wij naar de separate melding hierover die verschijnt bij het openen van de website. U kunt uw cookie-instellingen via deze melding ook specifiek instellen voor deze webstie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting KiBG. Ook kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kibg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting KiBG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons