Over Stichting KiBG

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) faciliteert samenwerking en kennisdeling tussen vooruitstrevende partijen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen binnen de GGZ. Zo zorgen we samen dat deze zorg steeds beter wordt.

Missie, visie & strategie

Wat willen we bereiken?

Mensen met psychische klachten worden in principe kortdurend behandeld, zodat zij snel weer op eigen kracht verder kunnen. Kortdurend generalistisch behandelen is een belangrijk specialisme binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars werken structureel samen en delen kennis, zodat deze zorg steeds beter wordt. Dat is wat Stichting KiBG wil bereiken.

Welke overtuigingen motiveren ons?

We zijn ervan overtuigd dat het verzamelen, creëren en delen van kennis en inzichten essentieel is voor de verdere ontwikkeling van de kortdurende, generalistische GGZ. Wij brengen betrokken en vooruitstrevende partijen samen tot een netwerk waar vanuit verschillende perspectieven op transparante wijze aan en met dit specialisme wordt gewerkt.

We maken informatie over de kwaliteit en effectiviteit van kortdurend generalistisch behandelen inzichtelijk. We zorgen dat de kracht van deze zorg op inspirerende wijze zichtbaar wordt en dagen zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars uit om samen verder te komen.

Wat doen we?

Stichting KiBG is de netwerk- en kennisorganisatie binnen de kortdurende generalistische GGZ – we bevorderen het creëren, delen en gebruiken van kennis over dit specialisme. We zijn verbindend, transparant, daadkrachtig, vooruitstrevend, constructief, flexibel en bescheiden. Een kleine organisatie met grote slagkracht, gedreven medewerkers en een deskundig bestuur.

Met het Keurmerk Basis GGZ identificeren en verbinden we vooruitstrevende aanbieders van kortdurende generalistische GGZ. Dit is de basis voor een netwerk van GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars dat we uitbreiden met cliëntvertegenwoordigers, wetenschappers, beleidsmakers, et cetera. Binnen dit netwerk organiseren we op meerdere niveaus de inhoudelijke dialoog over kwaliteit van zorg en eenduidige inkoopkaders. Dat doen we met persoonlijke gesprekken en met bijeenkomsten, waarmee we ook de uitwisseling van kennis en ervaringen stimuleren.

We verrijken de dialoog door keurmerkdragers spiegelrapportages op maat te bieden en hen te helpen bij de interpretatie. We zetten aan tot leren en verbeteren door keurmerkdragers gericht in de spotlights te zetten, gerichte vragen te stellen en zelf open te staan voor vragen en suggesties. We brengen expertisegebieden en goede voorbeelden in kaart. Door deze te delen tijdens (online) bijeenkomsten en op onze website, geven we het netwerk antwoord op de vraag naar kennis over kortdurend generalistisch behandelen.

We wegen continu af of onze activiteiten een aanvulling zijn in het veld, passend bij onze missie en visie. Waar mogelijk gaan we slimme allianties aan. We filteren en delen relevante informatie van externe partijen over en voor de kortdurende generalistische GGZ. En we spelen in op de actualiteit – we richten ons op onderwerpen die op dat moment relevant zijn voor het netwerk.

We verhogen het kennisniveau binnen en buiten de GGZ door wetenschappelijk onderzoek naar kortdurend generalistisch behandelen te stimuleren. Ook publiceren we datagedreven inzichten die we zelf creëren. Met alles wat we doen vestigen we de aandacht op de kortdurende generalistische GGZ. We brengen de kracht van dit specialisme in beeld.


Ons team

Het team van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ bestaat op dit moment uit zeven medewerkers. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoerende taken van de stichting. Praktische en/of inhoudelijke vragen en opmerkingen? Je kunt ons benaderen via info@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Eline

Eline Meijer

Directeur
eline.meijer@kibg.nl

Myrthe

Myrthe Klinkhamer

Adviseur
myrthe.klinkhamer@kibg.nl

Erna

Erna van Dijk

Coördinator kwaliteit & financiën
erna.van.dijk@kibg.nl

Cholin

Cholin Rashid

Coördinator service & communicatie
cholin.rashid@kibg.nl

Annika

Annika van den Haak

Projectleider
annika.van.den.haak@kibg.nl

Elvira

Elvira Deckers

Projectleider
elvira.deckers@kibg.nl

Lieke

Lieke Hovenga

Projectleider
lieke.hovenga@kibg.nl


Bestuur

Het bestuur is de hoogste bestuurlijke organisatorische eenheid van de Stichting en eindverantwoordelijk voor sturing en resultaten. Hoofdtaken zijn onder andere het vaststellen van het (meerjaren)beleid, projectplannen, de begroting, de jaarrekeningen, en het keurmerk Basis GGZ. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en kan commissie(s) instellen ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur.

Bestuursleden:

Mireille Bijlsma - 4mb

Mireille Bijlsma-de Jager (voorzitter)

4mb

Gijs Jordaan - Parnassia groep

Gijs Jordaan

Parnassia Groep

Grietsje Visser - Mindfit

Grietsje Visser

Mindfit

Hans Agten

CZ

Koen Jansen - Menzis

Koen Janssen

Menzis

Marloes van Dongen - VGZ

Marloes van Dongen

VGZ

Martin Dekker - HSK

Martin Dekker

HSK

Chantal Koopmans

GGNet

Maartje Lensen - Zilveren Kruis

Maartje Lensen

Zilveren Kruis


Inkomsten en uitgaven

Hoe wordt Stichting KiBG bekostigd? En waar wordt dat geld voor gebruikt? Stichting KiBG is opgericht in juli 2015 en is een stichting zonder winstoogmerk. Jaarlijks stelt het bestuur de begroting vast.

De begroting richt zich op de speerpunten die ook voor dat jaar zijn vastgesteld. Zo worden activiteiten en projecten over meerdere jaren verspreid, wat maakt dat de teamgrootte en de jaarlijkse uitgaven relatief constant en beperkt blijven. Uitgaven zijn verdeeld over de volgende activiteiten:

  • beheer en (door)ontwikkeling van het Keurmerk Basis GGZ als centraal platform voor de dialoog over kwaliteit in de GBGGZ (35%)
  • initiëren en onderzoeken van vernieuwingsprojecten in de GGZ-keten, in samenhang met het Keurmerk Basis GGZ (10%)
  • ontwikkeling van spiegelinformatie voor keurmerkdragers en ondersteunen bij het gebruik daarvan (30%)
  • secundaire activiteiten (overhead) (25%)

De inkomsten zijn in evenwicht met de uitgaven

Het totale jaarlijkse budget is op dit moment ca. €800.000 á €950.000. De inkomsten worden gevormd door de vergoeding die zorgaanbieders betalen voor het Keurmerk Basis GGZ en aanverwante dienstverlening.

De vergoedingen worden zo vastgesteld dat het totaal aan inkomsten dekkend is voor de uitgaven. Wanneer het mogelijk is de vergoeding te verlagen, bijvoorbeeld door een groei in het aantal keurmerkdragers, doen we dit. Zo is de afdracht reeds in stappen verlaagd van 2% in 2015 naar 1,1% in 2020.


Contactformulier

Vragen of opmerkingen? Stuur ze ons gemakkelijk via het contactformulier. Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen op je bericht te reageren.

Vacatures

Momenteel zijn er geen vacatures beschikbaar.