Over Stichting KiBG

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) faciliteert samenwerking en kennisdeling tussen vooruitstrevende partijen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen binnen de GGZ. Zo zorgen we samen dat deze zorg steeds beter wordt.

Vacature: projectleider Keurmerk

Wil jij verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling van het Keurmerk en zorgen voor verbinding in en rond de Basis GGZ?

Missie & visie

Wat willen we bereiken?

Mensen met psychische klachten worden in principe kortdurend behandeld, zodat zij snel weer op eigen kracht verder kunnen. Kortdurend generalistisch behandelen is een belangrijk specialisme binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars werken structureel samen en delen kennis, zodat deze zorg steeds beter wordt. Dat is wat Stichting KiBG wil bereiken.

Welke overtuigingen motiveren ons?

We zijn ervan overtuigd dat het verzamelen, creëren en delen van kennis en inzichten essentieel is voor de verdere ontwikkeling van de kortdurende, generalistische GGZ. Wij brengen betrokken en vooruitstrevende partijen samen tot een netwerk waar vanuit verschillende perspectieven op transparante wijze aan en met dit specialisme wordt gewerkt.

We maken informatie over de kwaliteit en effectiviteit van kortdurend generalistisch behandelen inzichtelijk. We zorgen dat de kracht van deze zorg op inspirerende wijze zichtbaar wordt en dagen zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars uit om samen verder te komen.


Bestuur

Het bestuur is de hoogste bestuurlijke organisatorische eenheid van de Stichting. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • GGZ-aanbieders: 4mb, Dimence Groep, GGZ inGeest, HSK Groep en Parnassia Groep
  • zorgverzekeraars: CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis
  • cliënten: ADF-stichting

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor sturing en resultaten. Hoofdtaken zijn onder andere het vaststellen van het (meerjaren)beleid, projectplannen, de begroting, de jaarrekeningen, en het keurmerk Basis GGZ. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en kan commissie(s) instellen ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur.


Ons team

Het team van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ bestaat op dit moment uit zes medewerkers. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoerende taken van de stichting. Praktische en/of inhoudelijke vragen en opmerkingen? Je kunt ons benaderen via info@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Eline

Eline Meijer

Directeur
eline.meijer@kibg.nl

Myrthe

Myrthe Klinkhamer

Adviseur
myrthe.klinkhamer@kibg.nl

Erna

Erna van Dijk

Coördinator kwaliteit & financiën
erna.van.dijk@kibg.nl

Cholin

Cholin Rashid

Coördinator service & communicatie
cholin.rashid@kibg.nl

Annika

Annika van den Haak

Projectleider
annika.van.den.haak@kibg.nl

Elvira

Elvira Deckers

Projectleider
elvira.deckers@kibg.nl


Inkomsten en uitgaven

Hoe wordt Stichting KiBG bekostigd? En waar wordt dat geld voor gebruikt? Stichting KiBG is opgericht in juli 2015 en is een stichting zonder winstoogmerk. Jaarlijks stelt het bestuur de begroting vast.

De begroting richt zich op de speerpunten die ook voor dat jaar zijn vastgesteld. Zo worden activiteiten en projecten over meerdere jaren verspreid, wat maakt dat de teamgrootte en de jaarlijkse uitgaven relatief constant en beperkt blijven. Uitgaven zijn verdeeld over de volgende activiteiten:

  • beheer en (door)ontwikkeling van het Keurmerk Basis GGZ als centraal platform voor de dialoog over kwaliteit in de GBGGZ (35%)
  • initiëren en onderzoeken van vernieuwingsprojecten in de GGZ-keten, in samenhang met het Keurmerk Basis GGZ (10%)
  • ontwikkeling van spiegelinformatie voor keurmerkdragers en ondersteunen bij het gebruik daarvan (30%)
  • secundaire activiteiten (overhead) (25%)

De inkomsten zijn in evenwicht met de uitgaven

Het totale jaarlijkse budget is op dit moment ca. €800.000 á €950.000. De inkomsten worden gevormd door de vergoeding die zorgaanbieders betalen voor het Keurmerk Basis GGZ en aanverwante dienstverlening.

De vergoedingen worden zo vastgesteld dat het totaal aan inkomsten dekkend is voor de uitgaven. Wanneer het mogelijk is de vergoeding te verlagen, bijvoorbeeld door een groei in het aantal keurmerkdragers, doen we dit. Zo is de afdracht reeds in stappen verlaagd van 2% in 2015 naar 1,1% in 2020.


Vacatures

Hieronder zie je welke vacature(s) er op dit moment zijn bij Stichting KiBG.

Contactformulier