Over KiBG

KiBG faciliteert samenwerking en kennisdeling tussen vooruitstrevende partijen op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen binnen de GGZ. Zo zorgen we samen dat deze zorg steeds beter wordt.

Stichting KiBG

Missie, visie & strategie

Missie – waarom zijn we er?

Stichting KiBG zorgt dat kortdurend generalistisch behandelen de standaard wordt in de GGZ, zodat mensen met psychische klachten zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunnen. 

Visie – hoe denken we dat doel te kunnen bereiken?

KiBG verbindt zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot een krachtig netwerk in de kortdurende generalistische GGZ dat staat en gaat voor kwaliteit en transparantie. We zorgen dat partijen kunnen leren en verbeteren op basis van data. We stimuleren het delen van kennis en ervaringen over de behandelfilosofie en we zetten ons in voor praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek.

Zo bereiken we dat zoveel mogelijk mensen met psychische klachten effectief en krachtgericht worden behandeld in afgebakende trajecten en dragen we bij aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg en de mentale gezondheid van Nederlanders.

Strategie – wat doen we dan precies?

Keurmerk – Verbinding en inhoudelijke dialoog
We identificeren en verbinden vooruitstrevende aanbieders van kortdurende generalistische GGZ met het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. Dit is de basis voor een netwerk van GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars dat we uitbreiden met cliëntvertegenwoordigers, wetenschappers, beleidsmakers, et cetera. Binnen dit netwerk organiseren we op meerdere niveaus de inhoudelijke dialoog over kwaliteit van zorg en eenduidige inkoopkaders. Jaarlijks scherpen we de keurmerknormen aan om de wenselijke ontwikkelingen aan te jagen op onderwerpen als toegankelijkheid, afgebakend en generalistisch behandelen, samen beslissen, eigen regie, blended behandelen en tijdig afronden.

Spiegelrapportages – Inzicht voor leren en verbeteren
We verrijken de dialoog met de KiBG Spiegelrapportages die keurmerkdragers data gedreven inzichten op maat bieden. We helpen aanbieders bij de interpretatie. Door open te vragen en mee te denken faciliteren we zorgaanbieders bij het maken van verbeterplannen en zetten we aan tot leren en verbeteren. Met het Gouden Randje en het KeurmerkPlus stimuleren en erkennen we koplopers op het gebied van data gedreven leren, cliëntgericht handelen en transparantie. 

Kennisdeling – Bekendheid en inspiratie
We filteren en delen relevante informatie van externe partijen over en voor de kortdurende generalistische GGZ. We brengen expertisegebieden, goede voorbeelden en innovatieve werkwijzen in kaart. Door deze te delen in gesprekken met onze stakeholders en tijdens KIBG Webinars, KiBG Masterclasses, het KiBG Congres en op KiBG Kennisnet, geven we het netwerk antwoord op de vraag naar inspiratie en kennis over kortdurend generalistisch behandelen.

Onderzoek – Kennis creëren
We verhogen het kennisniveau binnen en buiten de GGZ door wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek naar kortdurend generalistisch behandelen te ondersteunen en initiëren. We faciliteren de onderzoeksalliantie POS!TION. Met publicaties vestigen we de aandacht op de kortdurende generalistische GGZ en brengen we de kracht van deze behandelfilosofie in beeld.


Ons team

Het team van KiBG bestaat op dit moment uit zeven medewerkers. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoerende taken van de stichting. Praktische en/of inhoudelijke vragen en opmerkingen? Je kunt ons benaderen via info@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Eline blauw

Eline Meijer

Directeur

eline.meijer@kibg.nl

Myrthe groen

Myrthe Klinkhamer

Adviseur Strategie & Communicatie

myrthe.klinkhamer@kibg.nl

Erna oranje

Erna van Dijk

Adviseur kwaliteit & financiën

erna.van.dijk@kibg.nl

Stefan

Stefan Vink

Projectleider Inzicht geven

stefan.vink@kibg.nl

Elvira groen

Elvira Deckers

Adviseur Projecten

elvira.deckers@kibg.nl

Berend oranje

Berend Mosk

Projectleider Keurmerk

berend.mosk@kibg.nl

Irene

Irene Schimmel

Projectleider 

Kennisdeling

irene.schimmel@kibg.nl


Vacatures

Er zijn momenteel twee openstaande vacatures bij Stichting KiBG:

  • Projectleider Kennisdeling: Een creatieve en enthousiaste projectleider die zich inzet voor kennisdeling binnen de GGZ door diverse werkzaamheden.
  • Bestuurslid: Een inspirerende en verbindende zorgprofessional met ervaring of interesse in het besturen van een kennis- en netwerkorganisatie.

Meer informatie over beide vacatures vind je in de onderstaande omschrijvingen.


Bestuur

Het bestuur is de hoogste bestuurlijke organisatorische eenheid van de Stichting en eindverantwoordelijk voor sturing en resultaten. Hoofdtaken zijn onder andere het vaststellen van het (meerjaren)beleid, projectplannen, de begroting, de jaarrekeningen, en het keurmerk Kortdurende GGZ. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en kan commissie(s) instellen ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur.

Bestuursleden:

Mireille Bijlsma - 4mb

Mireille Bijlsma-de Jager (voorzitter)

4mb

Gijs Jordaan - Parnassia groep

Gijs Jordaan

Parnassia Groep

Hans Agten

CZ

Arnoud

Arnoud van der Geijs

Menzis

Raymond

Raymond Wieland

cVGZ

Martin

Martin de Heer

Mental Care Group

Chantal Koopmans

Chantal Koopmans

GGNet

BvM

Bert van Meeuwen

Zilveren Kruis


Onze adviseurs (extern)

Bea Tiemens

Prof. dr. Bea Tiemens

Radboud Universiteit, Pro Persona en Indigo

Adviseur Wetenschap & Onderzoek bij KiBG

Annemieke van Straten

Prof. dr. Annemieke van Straten

Vrije Universiteit - sectie Klinische Psychologie

Adviseur Wetenschap & Onderzoek bij KiBG


Inkomsten en uitgaven

Hoe wordt KiBG bekostigd? En waar wordt dat geld voor gebruikt? KiBG is opgericht in juli 2015 en is een stichting zonder winstoogmerk. Jaarlijks stelt het bestuur de begroting vast.

De begroting richt zich op de speerpunten die ook voor dat jaar zijn vastgesteld. Zo worden activiteiten en projecten over meerdere jaren verspreid, wat maakt dat de teamgrootte en de jaarlijkse uitgaven relatief constant en beperkt blijven. Uitgaven zijn verdeeld over de volgende activiteiten:

  • beheer en (door)ontwikkeling van het Keurmerk als centraal platform voor de dialoog over kwaliteit in de GBGGZ (35%)
  • initiëren en onderzoeken van vernieuwingsprojecten in de GGZ-keten, in samenhang met het Keurmerk (10%)
  • ontwikkeling van spiegelinformatie voor keurmerkdragers en ondersteunen bij het gebruik daarvan (30%)
  • secundaire activiteiten (overhead) (25%)

De inkomsten zijn in evenwicht met de uitgaven

Het totale jaarlijkse budget is op dit moment ca. €1.250.000 De inkomsten worden gevormd door de vergoeding die zorgaanbieders betalen voor het Keurmerk en aanverwante dienstverlening.

De vergoedingen worden zo vastgesteld dat het totaal aan inkomsten dekkend is voor de uitgaven. Wanneer het mogelijk is de vergoeding te verlagen, bijvoorbeeld door een groei in het aantal keurmerkdragers, doen we dit.


Contactformulier

Vragen of opmerkingen? Stuur ze ons gemakkelijk via het contactformulier. Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen op je bericht te reageren.
CAPTCHA
Deze vraag is bedoeld om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam-inzendingen te voorkomen.