Onderzoek

Wetenschappers, behandelaren en beleidsmakers werken samen in POS!TION. Deze alliantie vergaart wetenschappelijke kennis die eraan bijdraagt dat preventieve, sociale en kortdurende interventies breed beschikbaar komen. KiBG voert het secretariaat.

Welke zorg is geschikt voor wie? Hoe kunnen hulpverleners en cliënten ondersteund worden in hun beslissingen over deze zorg? En hoe kan het aanbod het beste georganiseerd en gefinancierd worden? Dat zijn vraagstukken waar de alliantie zich op richt.

Position

Over POS!TION

POS!TION staat voor: POSItive short Transdiagnostic Interventions in (ONline) general mental health care. In POS!TION zijn alle belangrijke perpectieven vertegenwoordigd: behandelaren, cliënten, beleidsmakers, zorgverzekeraars en wetenschappers. Vraagstukken worden vanuit deze verschillende perspectieven bekeken. De alliantie initieert onderzoek naar interventies in verschillende soorten en maten naar het effect én naar de implementatie, organisatie en randvoorwaarden.

De oprichting van POS!TION eind 2020 volgde op een inventarisatie in het veld van de thema’s en vragen die leven. Hiermee is een wetenschapsagenda opgesteld voor de generalistische kortdurende GGZ (Tiemens et al. 2020). De vragen en onderwerpen van deze wetenschapsagenda vormen de werkagenda voor de alliantie.


Op dit moment lopen op initiatief van POS!TION de volgende activiteiten:

  • Sterke Start - cohortstudie behandelverloop en -uitkomst

Waarom is een GBGGZ behandeling bij de ene cliënt wel effectief en bij de andere niet? In deze studie wordt onderzoek gedaan naar transdiagnostische factoren (slaap, piekeren, traumatische gebeurtenissen en zelfregie) die van invloed zijn op het behandelverloop in de kortdurende generalistische GGZ. Doel is om een model te ontwikkelen waarmee je tijdens een behandeling meer zicht krijgt op de effectiviteit en eerder kunt bijsturen als dat nodig is. Zes GGZ-aanbieders dragen bij aan dit onderzoek, dat wordt geleid door Dr. Kim de Jong en Prof dr. Bea Tiemens.

  • Zorgpad Chronisch - (voor)onderzoek zorg bij chronische psychische klachten

Een onderzoek gericht op mogelijkheden om generalistische zorg voor mensen met chronische psychische klachten te verbeteren. Het vooronderzoek neemt behandelingen in het zogenaamde zorgpad “chronisch” (uit de ‘oude’ basis GGZ) onder de loep. Dit traject is relatief onderbelicht en er is geen tot nauwelijks onderzoek naar het kortdurend generalistisch behandelen van cliënten met chronische problematiek.

Het doel van dit vooronderzoek is om een beter beeld te krijgen van het profiel van de cliënten die worden behandeld in het zorgpad Chronisch, welke zorg zij krijgen, welke ervaringen cliënten hebben met deze zorg en wat de variatie tussen zorgaanbieders in zorgaanbod is. Deze informatie wordt gebruikt om een vervolgstap te zetten in het onderzoek naar welke cliënt op welke plek hoort en de effectiviteit van de behandelingen.

  • Mental Health Verbindt - een gezamenlijke regionale voordeur

De toegang tot zorg voor mensen met psychisch klachten verbeteren – daar gaat het onderzoek Mental Health Verbindt aan bijdragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in de regio Nijmegen - de resultaten kunnen ook in andere regio's gebruikt worden.

Er is veel aanbod binnen de nulde lijn en eerste en tweedelijns GGZ zorg. Van de nulde lijn wordt (te) weinig gebruik gemaakt en het duurt lang voordat patiënten toegang tot passende hulp vinden. Hulpverleners houden eigen overzichten van zorgaanbod bij, die meestal incompleet zijn en tijdrovend om bij te houden. Het onderzoek Mental Health Verbindt is er op gericht de toegang tot voorlichting, ondersteuning, begeleiding en zorg voor burgers/patiënten te verbeteren en professionals te ontzorgen. In het project wordt een digitaal en bemenst platform ontwikkeld en onderzocht dat dient als gezamenlijke regionale voordeur voor burgers/mensen met psychische klachten én dat professionals uit de nulde, eerste en tweede lijn verbindt.


Betrokken partijen

POS!TION is een mutidisciplinaire samenwerking - door intensief kennis en ervaringen te delen kan snel en krachtig worden geacteerd op nieuwe vraagstukken. POS!TION bestaat uit vooruitstrevende professionals en/of onderzoekers die werkzaam zijn bij GGZ-aanbieders, wetenschappelijke kennisorganisaties en cliëntenorganisaties. Bij trajecten die worden opgestart op initiatief van de alliantie wordt ook intensief samengewerkt met onder meer zorgverzekeraars en (semi-)overheidsorganisaties. 

Het voorzitterschap wordt op dit moment gedeeld door Prof. dr. Bea Tiemens (Radboud Universiteit) en Prof. dr. Annemieke van Straten (Vrije Universiteit). KiBG (dr. Eline Meijer) voert het secretariaat. Samen vormen zij het bestuur van POS!TION.

De alliantie komt mimimaal twee keer per jaar (digitaal) bijeen. Rondom thema’s en subsidie-aanvragen worden aanvullende bijeenkomsten georganiseerd, waar partijen op basis van belangstelling of deelname bij aanhaken. Van de deelnemers aan POS!TION wordt een actieve bijdrage aan onderzoek gevraagd, waarbij het niet verplicht is om deel te nemen aan alle onderzoeken.

Confetti