Normen en criteria

Een aanbieder met het Keurmerk is cliëntgericht, transparant, zelfkritisch, vooruitstrevend en betrokken. De normen en kwalificatiecriteria gaan over deze onderwerpen en beschrijven hoe een keurmerkdrager dit aantoont. De normen van het Keurmerk worden samen met zorgverleners, experts en verzekeraars ontwikkeld.

Keurmerkwijzer

Aan de slag met de zelfevaluatie voor het Keurmerk 2024? In de Keurmerkwijzer vind je onder meer de vragen die in de zelfevaluatie worden gesteld en ondersteunende documenten. 

Ontwikkelproces Keurmerk

Ontwikkelproces Keurmerk

Jaarlijks houden we het Keurmerk kritisch tegen het licht. Omvat het Keurmerk nog de juiste thema's en onderwerpen? Zijn de normen ambitieus genoeg, maar ook haalbaar? Past het proces bij de doelen? Zo voeren we met alle betrokkenen samen de dialoog over kwaliteit van zorg. Dit doen we volgens in een cyclisch ontwikkelproces met de volgende stappen:

(1) Ontwikkelen - We halen input uit gesprekken met Keurmerkdragers en zorgverzekeraars, Keurmerkbijeenkomsten en het Netwerk Spiegelrapportages. We vragen advies aan de Adviescommissie Kortdurend Generalistisch Behandelen en verzamelen aandachtspunten vanuit de zelfevaluatie.

(2) Consulteren - We leggen een vernieuwde versie van het Keurmerk voor aan onze stakeholders. In een openbare schriftelijke consultatie vragen we hen om feedback op de volledigheid, duidelijkheid, werkbaarheid en vooruitstrevendheid.

(3) Vaststellen en publiceren - We scherpen het vernieuwde Keurmerk aan op basis van de feedback. Het bestuur van Stichting KiBG stelt de definitieve versie vast. We publiceren het Keurmerk en een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

(4) Implementeren - We bereiden de kwalificatieperiode voor en bieden ondersteuning bij het werken volgens de normen in de vorm van handvatdocumenten en bijeenkomsten. De ervaringen die we hierbij opdoen gebruiken we ook weer als input voor de ontwikkeling van het Keurmerk.


Normen en criteria 2024

Hieronder staat een overzicht van de normen en criteria van het Keurmerk 2024 en een overzicht van relevante documenten. Alle cliëntbeloften, normen en kwaliteitscriteria staan (ook) in het Handboek Keurmerk 2024

Overzicht

Norm 1. Kortdurend generalistisch behandelen - De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een afgebakende generalistische behandeling die gericht is op herstel van functioneren, uitgaat van de cliënt en zijn eigen kracht versterkt.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

 • bepaalt of de cliënt met zijn hulpvraag in de GGZ en bij de behandelaar op de juiste plek is.
 • samen met de cliënt diens hulpvraag formuleert en omzet naar concrete behandeldoelen, uitgaande van het vermogen tot eigen regie van de cliënt.
 • de cliënt ervan bewust maakt dat het een afgebakende behandeling betreft, die doorgaans binnen 540 minuten directe tijd (circa 12 sessies à 45 minuten) kan worden afgerond.
 • de cliënt bewust maakt van zijn eigen benodigde inzet tijdens en na de behandeling.
 • de cliënt voorziet van informatie en samen met de cliënt besluit over:
  - de behandelmethode (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR of oplossingsgerichte therapie).
  - de behandelvorm (combinatie van: één-op-één, in groepsverband, fysiek en online).
  - de inzet van apps en e-modules (eHealth) ter ondersteuning van de behandeling.
 • de cliënt transdiagnostisch en generalistisch behandelt.
 • de cliënt ondersteunt om gedurende en na de behandeling zelfstandig verder te werken aan zijn mentale gezondheid met behulp van apps en e-modules (eHealth).
 • samen met de cliënt de mate waarin de behandeldoelen zijn behaald evalueert en welk instrument hierbij wordt ingezet.
 • zo tijdig mogelijk afsluit.
Norm 2a. Reflecteren, leren en verbeteren - De GGZ-aanbieder reflecteert continu op zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens en verbetert zijn dienstverlening waar nodig of wenselijk.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • op organisatieniveau inzicht genereert en reflecteert op de onderstaande gegevens:
  - cliëntervaringen (per subschaal, gemeten met de CQi);
  - behandeleffecten;
  - cliënten die weer terug bij de GGZ-aanbieder in zorg komen binnen een jaar (recidive);
  - gemiddelde directe behandeltijd in minuten;
  - behandelingen die na een intake geen vervolg krijgen;
  - cliëntpopulatie.
 • voor komend jaar één (of meer) doelstellingen ter verbetering van de dienstverlening heeft geformuleerd.
 • het afgelopen jaar één (of meer) verbeteringen in de dienstverlening heeft doorgevoerd.
 • de hele organisatie betrekt bij het verbeteren van de dienstverlening.
Norm 2b. Samenwerken en transparant zijn - De GGZ-aanbieder draagt zorg voor een goede samenwerking met andere zorgaanbieders en het sociale domein en stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • zorgt voor een goede (regionale) samenwerking met andere GGZ-aanbieders, bedrijfsartsen, huisartsen en het sociale domein.
 • de wachttijd zo kort mogelijk houdt.
 • op gestructureerde wijze nieuwe richtlijnen en standaarden implementeert.
 • het aanbieden van groepsbehandelingen overweegt en eventueel vormgeeft.
 • borgt dat behandelaren over digitale vaardigheden voor kortdurend, generalistisch (be)handelen beschikken, waaronder: beeldbellen, het gebruiken van een online behandelplatform en het gebruiken van apps en e-modules (eHealth) in de behandeling van cliënten.

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe waar die - t.b.v. het vormen van een beeld door cliënten en verwijzers - op zijn website informatie biedt over:

 • bereikbaarheid (organisatiekenmerk).
 • kenmerken behandelaren/ teams (organisatiekenmerk).
 • exclusiecriteria cliëntendoelgroep (organisatiekenmerk).
 • opbouw behandeling (zorgproces).
 • kortdurende en generalistische karakter behandeling (zorgproces).
 • aanbod en inhoud behandelmethoden (zorgproces).
 • aanbod en wijze van toepassing eHealth-interventies (zorgproces).
 • met de CQi gemeten cliëntervaringen met een rapportcijfer van maximaal een jaar oud (uitkomstmaat).
Norm 3. Kennis delen - De GGZ-aanbieder deelt zijn kennis en draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGZ.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • op welke onderwerpen op het gebied van kortdurend, generalistisch behandelen hij van andere GGZ-aanbieders wil leren komend jaar.
 • op welke onderwerpen op het gebied van kortdurend, generalistisch behandelen hij expertise met andere GGZ-aanbieders wil delen.
 • hoe die op structurele wijze invulling geeft aan het delen en ophalen van kennis en ervaring op het gebied van kortdurend, generalistisch behandelen en daarmee bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie ervan.
 • hoe die reflecteert op opgehaalde kennis op het gebied van kortdurend, generalistisch behandelen.

Normen en criteria 2023

Hieronder staat een overzicht van de normen en criteria van het Keurmerk 2023 en een overzicht van relevante documenten. Alle cliëntbeloften, normen en kwaliteitscriteria staan (ook) in het Handboek Keurmerk 2023. Een GGZ-aanbieder die zich heeft gekwalificeerd voor het Keurmerk 2023 heeft door middel van een zelfevaluatie overtuigend laten zien te voldoen aan alle normen en criteria.

Overzicht

Norm 1. Kortdurend generalistisch behandelen - De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een kortdurende generalistische behandeling die gericht is op herstel, uitgaat van de door de cliënt ervaren gezondheid en functioneren en diens eigen kracht versterkt.

Kwalificatiecriteria 
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

 • samen met de cliënt: de problematiek en verwachtingen van de cliënt bespreekt, diens hulpvraag formuleert (uitgaande van het aanpassings- en regievermogen en de veerkracht van de cliënt), bepaalt of de cliënt met zijn hulpvraag bij de behandelaar aan het juiste adres is en diens hulpvraag omzet naar concrete behandeldoelen.
 • de cliënt bewust maakt van zijn eigen benodigde inzet tijdens en na de behandeling.
 • de cliënt voorziet van informatie om samen te kunnen beslissen.
 • samen met de cliënt besluit over:
  - de behandelmethode (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR of oplossingsgerichte therapie);
  - de behandelvorm (combinatie van: één-op-één, in groepsverband, fysiek en online);
  - het start- en stopmoment van de behandeling en de planning van afspraken.
 • de behandeling start met het uitgangspunt deze binnen 750 minuten (directe en indirecte tijd) af te ronden.
 • de cliënt behandelt met een transdiagnostische en generalistische blik, uitgaande van diens ervaren gezondheid en functioneren.
 • de cliënt ondersteunt om tijdens de behandeling zelfstandig verder te werken aan zijn mentale gezondheid met behulp van apps en eHealth-modules.
 • samen met de cliënt tussentijds de vooraf afgesproken behandelmethode, behandelvorm en het start- en stopmoment van de behandeling en de planning van afspraken evalueert.
 • samen met de cliënt tussentijds de mate waarin de behandeldoelen zijn behaald evalueert.
 • tijdig afsluit en afwegingen om korter te behandelen transparant maakt voor de cliënt om hierin samen te kunnen beslissen.
Norm 2. Transparant zijn, leren en verbeteren - De GGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website en verbetert continu zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • de wachttijd zo kort mogelijk houdt.
 • het aanbieden van groepsbehandelingen overweegt en eventueel vormgeeft (kan ook d.m.v. verwijsafspraken met andere zorgaanbieders).
 • borgt dat behandelaren over specifieke vaardigheden voor kortdurend, generalistisch (be)handelen beschikken, waaronder: transdiagnostisch, oplossingsgericht behandelen, maatwerk leveren en tijdig durven loslaten. 

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe waar die:

 • op zijn website transparantie biedt over (t.b.v. het vormen van een beeld door cliënten en verwijzers):
  - bereikbaarheid (organisatiekenmerk).
  - kenmerken behandelaren/ team(s) (organisatiekenmerk).
  - opbouw kortdurende generalistische behandeling (zorgproces).
  - aanbod behandelmethoden (zorgproces).
  - aanbod en wijze van toepassing eHealth-interventies (zorgproces).
  - actuele cliëntervaringen met een rapportcijfer (gemeten met de CQi) (uitkomstmaat).
  - de duiding van cliëntervaringen (uitkomstmaat).

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • reflecteert op de onderstaande inzichten (uit bijvoorbeeld de CQi-index, het Elektronisch patiëntendossier (EPD) en de spiegelrapportage van Stichting KiBG):
  - cliëntervaringen;
  - gemiddelde behandeltijd (minuten);
  - behandeleffecten;
  - het aantal cliënten/percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar;
  - behandelingen die na een diagnostisch consult geen vervolg krijgen.
 • samenwerking met doorverwijzende zorgaanbieders en overige zorgaanbieders waarmee geregeld contact is voor de zorg rondom cliënten (bijv. andere GGZaanbieders, bedrijfsartsen, buurtcentra, herstelacademies en wijkteams) samen met hen evalueert.
 • Een GGZ-aanbieder kan meerdere soorten inzichten en bronnen gebruiken als hulpmiddel om de kwaliteit van zijn dienstverlening verder te verbeteren. Bijvoorbeeld:
  - cliëntervaringen (per subschaal, gemeten met de CQ-index);
  - gemiddelde behandeltijd (minuten);
  - behandeleffecten;
  - het aantal cliënten/percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar;
  - klachten (en tips) over de zorg van cliënten;
  - evaluatie samenwerkingsafspraken met doorverwijzende zorgaanbieders en overige zorgaanbieders waarmee geregeld contact is;
  - spiegelrapportage Stichting KiBG.

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • het afgelopen jaar één (of meer) verbeteringen in de dienstverlening heeft doorgevoerd op basis van (één van) bovenstaande inzichten of bronnen, welke dit zijn en welke inzichten en bronnen hiervoor gebruikt zijn.
 • voor komend jaar één (of meer) doelstellingen ter verbetering van de dienstverlening heeft geformuleerd op basis van (één van) bovenstaande inzicht(en) of bronnen, welke dit zijn en welke inzichten en bronnen hiervoor gebruikt zijn.
 • de hele organisatie betrekt bij het verbeteren op basis van gegevens (n.v.t. voor eenmanspraktijken).
 • nieuwe richtlijnen en standaarden implementeert.
Norm 3. Kennis delen in een lerend netwerk - De GGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGZ.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • besluit op welke thema’s op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen hij van andere GGZ-aanbieders wil leren komend jaar en welke thema’s dit komend jaar zijn.
 • besluit op welke thema’s op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen hij expertise met andere GGZ-aanbieders wil delen en welke thema’s dit komend jaar zijn.
 • kennis en ervaring op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen deelt en ophaalt in een lerend netwerk en daarmee bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie ervan. 
 • reflecteert op in een lerend netwerk opgehaalde kennis op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen.
 • in de afgelopen twee jaar één (of meer) vernieuwende inzichten op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen, verkregen vanuit een lerend netwerk, heeft geïmplementeerd en welke dit zijn. 

Archief - eerdere jaren

Het Keurmerk wordt elk jaar doorontwikkeld, samen met de betrokken vooruitstrevende partijen in het veld. Nieuwsgierig naar de ontwikkeling vanaf 2015? De downloads hieronder bieden een stukje historie.