Normen en criteria - Keurmerk Basis GGZ

Een aanbieder met het Keurmerk Basis GGZ is cliëntgericht, trots, transparant, zelfkritisch, vooruitstrevend en betrokken. De normen en kwalificatiecriteria gaan over deze onderwerpen en beschrijven hoe een keurmerkdrager dit aantoont.

 • Wil je weten wat de normen en criteria zijn van het Keurmerk in 2022? Ga naar Normen en criteria 2022 >
 • Voor meer informatie over het Keurmerk in voorgaande jaren bekijk je het Archief >

Keurmerkwijzer

Bezig met de kwalificatie voor het Keurmerk 2022? Je vindt alle informatie over de normen en de zelfevaluatie in de Keurmerkwijzer.

Samen met het veld

De normen van het Keurmerk worden samen met zorgverleners, experts en verzekeraars ontwikkeld. Jaarlijks houden we het Keurmerk kritisch tegen het licht. Omvat het Keurmerk nog de juiste thema's en onderwerpen? Zijn de normen ambitieus genoeg, maar ook haalbaar? Past het proces bij de doelen? Zo voeren we met alle betrokkenen samen de dialoog over kwaliteit van zorg.


Normen en criteria 2022

Hieronder staat een overzicht van de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2022 en een overzicht van relevante documenten. Alle cliëntbeloften, normen en kwaliteitscriteria staan (ook) in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2022. 

Overzicht

1. Tijdige zorg en samen beslissen - De GGZ-aanbieder zet zich in voor tijdige zorg die berust op gezamenlijke besluitvorming.

Cliëntbelofte

“Uw behandeling start bij ons zo snel mogelijk nadat u zich heeft aangemeld. Moet u toch even wachten voordat uw behandeling begint? Wij geven u tips en/of handvatten om tijdens deze wachttijd al te werken aan uw mentale gezondheid.”

“Een goede klik tussen u en uw behandelaar is belangrijk, daarom is dit altijd onderwerp van gesprek. We omschrijven samen duidelijk wat uw doelen zijn, zodat we goed weten waar u aan gaat werken. Samen met uw behandelaar bespreekt u de mogelijkheden voor de behandeling en beslist u over de invulling en vorm van het behandeltraject. Kan de behandeling (deels) online gedaan worden? En is een groepsbehandeling wellicht passend voor u? Uw behandelaar legt u duidelijk uit wat er van u wordt verwacht in de behandeling. U weet bij de start van de behandeling ook hoe lang deze ongeveer gaat duren.”

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe:

 1. de wachttijd zo kort mogelijk wordt gehouden
 2. de cliënt tips en/of handvatten krijgt om tijdens de wachttijd al te werken aan de mentale gezondheid
 3. de klik tussen de cliënt en behandelaar onderwerp van gesprek is
 4. de hulpvraag samen met de cliënt wordt geformuleerd en wordt omgezet naar concrete behandeldoelen
 5. de cliënt bewust wordt gemaakt van zijn eigen benodigde inzet tijdens en na de behandeling
 6. het aanbieden van groepsbehandelingen is overwogen en eventueel is vormgegeven
 7. de cliënt en de behandelaar samen beslissen over:
  - de verwachte duur van de behandeling (aantal sessies, planning)
  - welke behandelmethode wordt toegepast
  - welke behandelvorm wordt ingezet: face to face of online (of een combinatie)
2. Generalistisch, kortdurend behandelen - De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een generalistische, kortdurende behandeling die gericht is op de hulpvraag, waarbij de eigen kracht van de cliënt wordt versterkt.

Cliëntbelofte

“Uw behandelaar is opgeleid om te kijken naar u als mens; naar wat uw uitdagingen zijn, wat u belangrijk vindt en wat u wilt bereiken. We hebben vertrouwen in uw eigen kracht en we willen altijd zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelf verder kan. We kijken regelmatig samen of u op de goede weg bent om uw doelen te halen. Zo duurt de behandeling niet langer dan nodig is, of: merken we tijdig op dat u andere of meer zorg nodig heeft. Met eHealth zorgen we dat u tijdens en na de behandeling zelfstandig verder kan werken aan uw mentale gezondheid.”

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe:

 1. is geborgd dat behandelaren over specifieke vaardigheden voor generalistisch kortdurend handelen beschikken
 2. de cliënt met een transdiagnostische en generalistische blik wordt behandeld; binnen de behandeling is ook aandacht voor andere relevante uitdagingen op verschillende domeinen (fysiek, emotioneel en sociaal), passend bij de hulpvraag
 3. behandelingen worden gestart met het uitgangspunt binnen 800 minuten af te ronden; afwegingen om langer te behandelen zijn uitgewerkt en transparant voor de cliënt
 4. er tussentijds wordt geëvalueerd over de vooraf afgesproken behandelduur, behandelmethode en behandelvorm
 5. de cliënt tijdens en na de behandeling zelfstandig verder kan werken aan zijn mentale gezondheid middels apps en eHealth-modules
 6. er voortdurend met de cliënt wordt geëvalueerd of hij het alleen kan, waarbij de behandelaar tijdig durft af te sluiten
3. Transparant zijn - De GGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.

Cliëntbelofte

"We zijn transparant over wat we doen en hoe wij dat doen. Wij hebben een toegankelijke website waarop u alle actuele informatie vindt die nodig is om te beslissen of u bij ons behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u, en uw huisarts/verwijzer, bij het maken van een bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer behandelduur, behandelaren, bereikbaarheid, behandelmethoden, eHealth, kwaliteit en cliëntervaringen.”

Kwalificatiecriteria

Om aan de cliëntbelofte te kunnen voldoen, is op de website van de GGZ-aanbieder (naast de wettelijk verplichte informatie) informatie te vinden over onderstaande organisatiekenmerken, het zorgproces en uitkomstmaten.

Informatie over organisatiekenmerken

 • bereikbaarheid
 • kenmerken behandelaren/behandelteam(s)

Uitkomstmaten

 • actuele cliëntervaringen met een rapportcijfer (gemeten met de CQi); deze worden minimaal jaarlijks geactualiseerd en zijn maximaal een jaar oud Geef daarbij een duiding (minimaal de gebruikte schaal en uitleg over deze schaal)
 • wat deze uitkomsten in uw specifieke geval betekenen (duiding)

Informatie over het zorgproces

 • hoe een generalistische kortdurende behandeling is opgebouwd en hoe de cliënt hierbij zo snel mogelijk in zijn eigen kracht wordt gezet
 • welke behandelinterventies worden aangeboden
 • dat en welke eHealth-toepassingen worden aangeboden en hoe eHealth binnen de behandeling wordt toegepast

De beschikbare informatie moet dusdanig zijn dat de cliënt (en/of verwijzer) zich hiermee een goed beeld kan vormen van de GGZ-aanbieder en diens werkwijze (keuze-informatie). Het in detail beschrijven van genoemde zaken is hiertoe vaak niet nodig dan wel mogelijk.

4. Reflecteren, leren en verbeteren - De GGZ-aanbieder verbetert structureel zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.

Cliëntbelofte

“We streven ernaar om u de best mogelijke zorg te geven. We luisteren goed naar hoe u onze zorg ervaart. Daarnaast verzamelen we gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren.”

“Daarom vragen wij u af toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel dat wanneer dat niet het geval is we hiervan leren.”

Kwalificatiecriteria

Om inzichtelijk te maken dat de GGZ-aanbieder zelfkritisch is en continu leert welke verbeteringen aan zijn dienstverlening mogelijk zijn, toont de GGZ-aanbieder aan:

 1. de cliëntervaringen (per subschaal, gemeten met de CQ-index) structureel te meten en hierop te reflecteren.
 2. welke doelstellingen er zijn geformuleerd ter verbetering van de dienstverlening op basis van de cliëntervaringen
 3. welke verbetering in de dienstverlening afgelopen jaar is doorgevoerd op basis van (tenminste een van) onderstaande inzicht(en)
  - behandeleffecten
  - behandeltijd
  - het aantal cliënten / percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar
  - andere uitkomst(en), bijvoorbeeld uit de KiBG-spiegelrapportage
 4. hoe de hele organisatie wordt betrokken bij het verbeteren op basis van gegevens (n.v.t. voor eenmanspraktijken

De GGZ-aanbieder toont reflectie op het eigen kunnen of gedrag door te beschrijven:

 1. hoe er gereflecteerd wordt op behandelingen die na twee gesprekken geen vervolg meer krijgen
 2. wat de gemiddelde behandeltijd in 2021 is geweest en wat hierop de reflectie is
 3. op welke thema’s de GGZ-aanbieder nog kan leren van anderen Keurmerkdragers
5. Vooruitstrevend zijn - De GGZ-aanbieder is vooruitstrevend op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen.

Cliëntbelofte

“Wij volgen vernieuwende ontwikkelingen binnen en buiten ons vakgebied op de voet. Zien we nieuwe kansen om onze behandeling of dienstverlening te verbeteren? Dan gaan we daarmee aan de slag. Als u zelf nieuwe ontwikkelingen opmerkt staat onze deur wijd open om samen met u te onderzoeken of en welke plek dit in uw behandeling kan krijgen.”

Kwalificatiecriteria

 1. de GGZ-aanbieder beschrijft hoe vernieuwende inzichten en ontwikkelingen binnen of buiten het vakgebied generalistisch kortdurend behandelen worden opgemerkt en gebruikt
 2. de GGZ-aanbieder licht zijn vooruitstrevende karakter toe
6. Kennis delen - De GGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de generalistische kortdurende GGZ.

Cliëntbelofte

"We delen onze expertise actief met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GGZ. Zo kunnen anderen leren van onze kennis en ervaringen, en wij van hen. Samen werken we op die manier aan betere mentale zorg in heel Nederland – voor u en voor anderen.”

Kwalificatiecriteria

Om aan te tonen dat de GGZ-aanbieder bijdraagt aan het verbeteren van het vakgebied generalistisch kortdurend behandelen, licht de GGZ-aanbieder toe:

 1. dat en hoe expertise op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GGZ wordt uitgewisseld
 2. op welke thema’s de GGZ-aanbieder zijn expertise kan en wil delen met andere Keurmerkdragers

Normen en criteria 2021

Hieronder staat een overzicht van de normen en criteria van het Keurmerk 2021 en een overzicht van relevante documenten. Alle cliëntbeloften, normen en kwaliteitscriteria staan (ook) in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2021. Een GGZ-aanbieder die zich heeft gekwalificeerd voor het Keurmerk 2021 heeft door middel van een zelfevaluatie overtuigend laten zien te voldoen aan alle normen en criteria.

Overzicht

1. Tijdige zorg en Samen beslissen - De GBGGZ-aanbieder biedt de cliënt op het juiste moment zorg die berust op gezamenlijke besluitvorming.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GBGGZ-aanbieder toe dat en hoe:

 • de wachttijd zo kort mogelijk wordt gehouden
 • de client tips en/of handvatten krijgt om tijdens de wachttijd al te werken aan de mentale gezondheid
 • er wordt gezorgd voor een goede match tussen cliënt en behandelaar
 • de cliënt en de behandelaar samen beslissen over de invulling van het behandeltraject, waarbij de GBGGZ-aanbieder ook reflecteert op zijn schaalscore Samen Beslissen van de CQ-index in 2020
 • de behandelaar vanuit zijn expertise de cliënt duidelijkheid verschaft over welke inzet er binnen het behandeltraject van hem/haar wordt verwacht
2. Generalistisch handelen - De GBGGZ-aanbieder biedt de cliënt een generalistische behandeling die gericht is op herstel, waarbij de eigen kracht van de cliënt wordt versterkt.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GBGGZ-aanbieder toe dat en hoe:

 • de behandeling gericht is op het verbeteren van de eigen kracht/zelfredzaamheid
 • de cliënt maatwerk ontvangt op het gebied van (blended) behandelen, gebaseerd op geldende kwaliteitsstandaarden
 • de omgeving van de cliënt altijd bij de behandeling wordt betrokken, als dat zinvol is
 • de nauwe samenwerking tussen de huisartsenzorg, inclusief de POH-GGZ enerzijds en de SGGZ anderzijds, is geborgd
 • de cliënt niet langer en/of intensiever in behandeling is dan nodig
 • de cliënt weet hoe hij zelf aan de slag kan als het in de toekomst minder goed gaat, bijvoorbeeld met een terugvalpreventieplan of een eHealth-module
 • de cliënt inzicht heeft in zijn eigen dossier

Aanvullend voor cliënten die worden behandeld in het product Chronisch, licht de GBGGZ-aanbieder toe dat en hoe (let op - deze kwalificatiecriteria gelden dus alléén voor aanbieders die zorg leveren binnen het product Chronisch):

 • de continuïteit van zorg is geborgd
 • de cliënt ervaringsdeskundigheid kan inschakelen
 • er, naast de behandeling, ondersteuning wordt aangeboden aan het steunsysteem/netwerk van cliënten (bijvoorbeeld in de vorm van eHealth en/of lotgenotengroepen
3. Transparant zijn - De GBGGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.

Kwalificatiecriteria

Om aan de cliëntbeloften invulling te geven, is op de website van de GBGGZ-aanbieder (naast de wettelijk verplichte informatie) informatie te vinden over onderstaande organisatiekenmerken, het zorgproces en uitkomstmaten:

Informatie over organisatiekenmerken

 • bereikbaarheid
 • kenmerken behandelaren/behandelteam(s)
 • beschikbaarheid behandelaren/behandelteam(s)

Informatie over het zorgproces

 • geef duidelijk aan voor verwijzers en cliënt wie voor welke klachten verwezen kan worden
 • hoe een behandeling is opgebouwd
 • welke behandelinterventies worden aangeboden
 • hoe eHealth binnen de behandeling wordt toegepast
 • hoe naasten worden betrokken

Uitkomstmaten

 • actuele cliëntervaringen met een rapportcijfer (gemeten met de CQi); deze worden minimaal jaarlijks geactualiseerd en zijn maximaal een jaar oud
  Geef daarbij een duiding (minimaal de gebruikte schaal en uitleg over deze schaal)

De beschikbare informatie moet dusdanig zijn dat de cliënt (en/of verwijzer) zich hiermee een goed beeld kan vormen van de GBGGZ-aanbieder en diens werkwijze (keuze-informatie). Het in detail beschrijven van genoemde zaken is hiertoe vaak niet nodig dan wel mogelijk. 

4. Reflecteren, leren & verbeteren - De GBGGZ-aanbieder reflecteert en verbetert structureel zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.

Kwalificatiecriteria

Om inzichtelijk te maken dat de GBGGZ-aanbieder zelfkritisch is en continu leert welke verbeteringen aan zijn dienstverlening mogelijk zijn, toont de GBGGZ-aanbieder aan:

 • de clientervaringen (per subschaal, gemeten met de CQindex) structureel te meten en hierop te reflecteren.
 • Welke doelstellingen er zijn geformuleerd ter verbetering van jouw dienstverlening op basis van de clientervaringen
 • Welke verbetering in de dienstverlening afgelopen jaar is doorgevoerd op basis van (tenminste een van) onderstaande inzicht(en)
  • behandeleffecten
  • behandeltijd
  • het aantal cliënten / percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar
  • andere uitkomst(en) bijvoorbeeld uit de KiBG-spiegelrapportage

De GBGGZ-aanbieder toont reflectie op het eigen kunnen of gedrag door te beschrijven:

 • Op welke thema’s/onderwerpen de GBGGZ-aanbieder nog kan leren van anderen Keurmerkdragers
5. Vooruitstrevend zijn - De GBGGZ-aanbieder is vooruitstrevend.

Kwalificatiecriteria

 • De GBGGZ-aanbieder beschrijft hoe vernieuwende inzichten en ontwikkelingen binnen of buiten het vakgebied worden opgemerkt en gebruikt.
 • De GBGGZ-aanbieder licht zijn vooruitstrevende karakter toe.
6. Kennis delen - De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ.

Kwalificatiecriteria
Om aan te tonen dat de GBGGZ-aanbieder bijdraagt aan het verbeteren van de totale GBGGZ, licht de GBGGZ-aanbieder toe:

 • dat en hoe expertise met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GBGGZ wordt uitgewisseld
 • op welke thema’s/onderwerpen de GBGGZ-aanbieder zijn expertise kan en wil delen met andere Keurmerkdragers

Het Keurmerk voor jou

Wat betekent het Keurmerk voor jou als cliënt? Wat mag je van verwachten van een organisatie die het Keurmerk draagt?


Archief

Het Keurmerk in eerdere jaren

Het Keurmerk wordt elk jaar doorontwikkeld, samen met de betrokken vooruitstrevende partijen in het veld. Nieuwsgierig naar de ontwikkeling vanaf 2015? De downloads hieronder bieden een stukje historie.