Normen en criteria - Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

Een aanbieder met het Keurmerk is cliëntgericht, trots, transparant, zelfkritisch, vooruitstrevend en betrokken. De normen en kwalificatiecriteria gaan over deze onderwerpen en beschrijven hoe een keurmerkdrager dit aantoont.

 • Wil je weten wat de normen en criteria zijn van het Keurmerk in 2023? Ga naar Normen en criteria 2023 >
 • Voor meer informatie over het Keurmerk in voorgaande jaren bekijk je het Archief >

Samen met het veld

De normen van het Keurmerk worden samen met zorgverleners, experts en verzekeraars ontwikkeld. Jaarlijks houden we het Keurmerk kritisch tegen het licht. Omvat het Keurmerk nog de juiste thema's en onderwerpen? Zijn de normen ambitieus genoeg, maar ook haalbaar? Past het proces bij de doelen? Zo voeren we met alle betrokkenen samen de dialoog over kwaliteit van zorg.


Normen en criteria 2023

Hieronder staat een overzicht van de normen en criteria van het Keurmerk 2023 en een overzicht van relevante documenten. Alle cliëntbeloften, normen en kwaliteitscriteria staan (ook) in het Handboek Keurmerk 2023. Een GGZ-aanbieder die zich heeft gekwalificeerd voor het Keurmerk 2023 heeft door middel van een zelfevaluatie overtuigend laten zien te voldoen aan alle normen en criteria.

Overzicht

Norm 1. Kortdurend generalistisch behandelen - De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een kortdurende generalistische behandeling die gericht is op herstel, uitgaat van de door de cliënt ervaren gezondheid en functioneren en diens eigen kracht versterkt.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

 • samen met de cliënt: de problematiek en verwachtingen van de cliënt bespreekt, diens hulpvraag formuleert (uitgaande van het aanpassings- en regievermogen en de veerkracht van de cliënt), bepaalt of de cliënt met zijn hulpvraag bij de behandelaar aan het juiste adres is en diens hulpvraag omzet naar concrete behandeldoelen.
 • de cliënt bewust maakt van zijn eigen benodigde inzet tijdens en na de behandeling.
 • de cliënt voorziet van informatie om samen te kunnen beslissen.
 • samen met de cliënt besluit over:
  - de behandelmethode (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR of oplossingsgerichte therapie);
  - de behandelvorm (combinatie van: één-op-één, in groepsverband, fysiek en online);
  - het start- en stopmoment van de behandeling en de planning van afspraken.
 • de behandeling start met het uitgangspunt deze binnen 750 minuten (directe en indirecte tijd) af te ronden.
 • de cliënt behandelt met een transdiagnostische en generalistische blik, uitgaande van diens ervaren gezondheid en functioneren.
 • de cliënt ondersteunt om tijdens de behandeling zelfstandig verder te werken aan zijn mentale gezondheid met behulp van apps en eHealth-modules.
 • samen met de cliënt tussentijds de vooraf afgesproken behandelmethode, behandelvorm en het start- en stopmoment van de behandeling en de planning van afspraken evalueert.
 • samen met de cliënt tussentijds de mate waarin de behandeldoelen zijn behaald evalueert.
 • tijdig afsluit en afwegingen om korter te behandelen transparant maakt voor de cliënt om hierin samen te kunnen beslissen.
Norm 2. Transparant zijn, leren en verbeteren - De GGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website en verbetert continu zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • de wachttijd zo kort mogelijk houdt.
 • het aanbieden van groepsbehandelingen overweegt en eventueel vormgeeft (kan ook d.m.v. verwijsafspraken met andere zorgaanbieders).
 • borgt dat behandelaren over specifieke vaardigheden voor kortdurend, generalistisch (be)handelen beschikken, waaronder: transdiagnostisch, oplossingsgericht behandelen, maatwerk leveren en tijdig durven loslaten. 

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe waar die:

 • op zijn website transparantie biedt over (t.b.v. het vormen van een beeld door cliënten en verwijzers):
  - bereikbaarheid (organisatiekenmerk).
  - kenmerken behandelaren/ team(s) (organisatiekenmerk).
  - opbouw kortdurende generalistische behandeling (zorgproces).
  - aanbod behandelmethoden (zorgproces).
  - aanbod en wijze van toepassing eHealth-interventies (zorgproces).
  - actuele cliëntervaringen met een rapportcijfer (gemeten met de CQi) (uitkomstmaat).
  - de duiding van cliëntervaringen (uitkomstmaat).

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • reflecteert op de onderstaande inzichten (uit bijvoorbeeld de CQi-index, het Elektronisch patiëntendossier (EPD) en de spiegelrapportage van Stichting KiBG):
  - cliëntervaringen;
  - gemiddelde behandeltijd (minuten);
  - behandeleffecten;
  - het aantal cliënten/percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar;
  - behandelingen die na een diagnostisch consult geen vervolg krijgen.
 • samenwerking met doorverwijzende zorgaanbieders en overige zorgaanbieders waarmee geregeld contact is voor de zorg rondom cliënten (bijv. andere GGZaanbieders, bedrijfsartsen, buurtcentra, herstelacademies en wijkteams) samen met hen evalueert.
 • Een GGZ-aanbieder kan meerdere soorten inzichten en bronnen gebruiken als hulpmiddel om de kwaliteit van zijn dienstverlening verder te verbeteren. Bijvoorbeeld:
  - cliëntervaringen (per subschaal, gemeten met de CQ-index);
  - gemiddelde behandeltijd (minuten);
  - behandeleffecten;
  - het aantal cliënten/percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar;
  - klachten (en tips) over de zorg van cliënten;
  - evaluatie samenwerkingsafspraken met doorverwijzende zorgaanbieders en overige zorgaanbieders waarmee geregeld contact is;
  - spiegelrapportage Stichting KiBG.

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • het afgelopen jaar één (of meer) verbeteringen in de dienstverlening heeft doorgevoerd op basis van (één van) bovenstaande inzichten of bronnen, welke dit zijn en welke inzichten en bronnen hiervoor gebruikt zijn.
 • voor komend jaar één (of meer) doelstellingen ter verbetering van de dienstverlening heeft geformuleerd op basis van (één van) bovenstaande inzicht(en) of bronnen, welke dit zijn en welke inzichten en bronnen hiervoor gebruikt zijn.
 • de hele organisatie betrekt bij het verbeteren op basis van gegevens (n.v.t. voor eenmanspraktijken).
 • nieuwe richtlijnen en standaarden implementeert.
Norm 3. Kennis delen in een lerend netwerk - De GGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGZ.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

 • besluit op welke thema’s op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen hij van andere GGZ-aanbieders wil leren komend jaar en welke thema’s dit komend jaar zijn.
 • besluit op welke thema’s op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen hij expertise met andere GGZ-aanbieders wil delen en welke thema’s dit komend jaar zijn.
 • kennis en ervaring op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen deelt en ophaalt in een lerend netwerk en daarmee bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie ervan. 
 • reflecteert op in een lerend netwerk opgehaalde kennis op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen.
 • in de afgelopen twee jaar één (of meer) vernieuwende inzichten op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen, verkregen vanuit een lerend netwerk, heeft geïmplementeerd en welke dit zijn. 

Normen en criteria 2022

Hieronder staat een overzicht van de normen en criteria van het Keurmerk 2022 en een overzicht van relevante documenten. Alle cliëntbeloften, normen en kwaliteitscriteria staan (ook) in het Handboek Keurmerk 2022

Overzicht

1. Tijdige zorg en samen beslissen - De GGZ-aanbieder zet zich in voor tijdige zorg die berust op gezamenlijke besluitvorming.

Cliëntbelofte

“Uw behandeling start bij ons zo snel mogelijk nadat u zich heeft aangemeld. Moet u toch even wachten voordat uw behandeling begint? Wij geven u tips en/of handvatten om tijdens deze wachttijd al te werken aan uw mentale gezondheid.”

“Een goede klik tussen u en uw behandelaar is belangrijk, daarom is dit altijd onderwerp van gesprek. We omschrijven samen duidelijk wat uw doelen zijn, zodat we goed weten waar u aan gaat werken. Samen met uw behandelaar bespreekt u de mogelijkheden voor de behandeling en beslist u over de invulling en vorm van het behandeltraject. Kan de behandeling (deels) online gedaan worden? En is een groepsbehandeling wellicht passend voor u? Uw behandelaar legt u duidelijk uit wat er van u wordt verwacht in de behandeling. U weet bij de start van de behandeling ook hoe lang deze ongeveer gaat duren.”

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe:

 1. de wachttijd zo kort mogelijk wordt gehouden
 2. de cliënt tips en/of handvatten krijgt om tijdens de wachttijd al te werken aan de mentale gezondheid
 3. de klik tussen de cliënt en behandelaar onderwerp van gesprek is
 4. de hulpvraag samen met de cliënt wordt geformuleerd en wordt omgezet naar concrete behandeldoelen
 5. de cliënt bewust wordt gemaakt van zijn eigen benodigde inzet tijdens en na de behandeling
 6. het aanbieden van groepsbehandelingen is overwogen en eventueel is vormgegeven
 7. de cliënt en de behandelaar samen beslissen over:
  - de verwachte duur van de behandeling (aantal sessies, planning)
  - welke behandelmethode wordt toegepast
  - welke behandelvorm wordt ingezet: face to face of online (of een combinatie)
2. Generalistisch, kortdurend behandelen - De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een generalistische, kortdurende behandeling die gericht is op de hulpvraag, waarbij de eigen kracht van de cliënt wordt versterkt.

Cliëntbelofte

“Uw behandelaar is opgeleid om te kijken naar u als mens; naar wat uw uitdagingen zijn, wat u belangrijk vindt en wat u wilt bereiken. We hebben vertrouwen in uw eigen kracht en we willen altijd zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelf verder kan. We kijken regelmatig samen of u op de goede weg bent om uw doelen te halen. Zo duurt de behandeling niet langer dan nodig is, of: merken we tijdig op dat u andere of meer zorg nodig heeft. Met eHealth zorgen we dat u tijdens en na de behandeling zelfstandig verder kan werken aan uw mentale gezondheid.”

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe:

 1. is geborgd dat behandelaren over specifieke vaardigheden voor generalistisch kortdurend handelen beschikken
 2. de cliënt met een transdiagnostische en generalistische blik wordt behandeld; binnen de behandeling is ook aandacht voor andere relevante uitdagingen op verschillende domeinen (fysiek, emotioneel en sociaal), passend bij de hulpvraag
 3. behandelingen worden gestart met het uitgangspunt binnen 800 minuten af te ronden; afwegingen om langer te behandelen zijn uitgewerkt en transparant voor de cliënt
 4. er tussentijds wordt geëvalueerd over de vooraf afgesproken behandelduur, behandelmethode en behandelvorm
 5. de cliënt tijdens en na de behandeling zelfstandig verder kan werken aan zijn mentale gezondheid middels apps en eHealth-modules
 6. er voortdurend met de cliënt wordt geëvalueerd of hij het alleen kan, waarbij de behandelaar tijdig durft af te sluiten
3. Transparant zijn - De GGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.

Cliëntbelofte

"We zijn transparant over wat we doen en hoe wij dat doen. Wij hebben een toegankelijke website waarop u alle actuele informatie vindt die nodig is om te beslissen of u bij ons behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u, en uw huisarts/verwijzer, bij het maken van een bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer behandelduur, behandelaren, bereikbaarheid, behandelmethoden, eHealth, kwaliteit en cliëntervaringen.”

Kwalificatiecriteria

Om aan de cliëntbelofte te kunnen voldoen, is op de website van de GGZ-aanbieder (naast de wettelijk verplichte informatie) informatie te vinden over onderstaande organisatiekenmerken, het zorgproces en uitkomstmaten.

Informatie over organisatiekenmerken

 • bereikbaarheid
 • kenmerken behandelaren/behandelteam(s)

Uitkomstmaten

 • actuele cliëntervaringen met een rapportcijfer (gemeten met de CQi); deze worden minimaal jaarlijks geactualiseerd en zijn maximaal een jaar oud Geef daarbij een duiding (minimaal de gebruikte schaal en uitleg over deze schaal)
 • wat deze uitkomsten in uw specifieke geval betekenen (duiding)

Informatie over het zorgproces

 • hoe een generalistische kortdurende behandeling is opgebouwd en hoe de cliënt hierbij zo snel mogelijk in zijn eigen kracht wordt gezet
 • welke behandelinterventies worden aangeboden
 • dat en welke eHealth-toepassingen worden aangeboden en hoe eHealth binnen de behandeling wordt toegepast

De beschikbare informatie moet dusdanig zijn dat de cliënt (en/of verwijzer) zich hiermee een goed beeld kan vormen van de GGZ-aanbieder en diens werkwijze (keuze-informatie). Het in detail beschrijven van genoemde zaken is hiertoe vaak niet nodig dan wel mogelijk.

4. Reflecteren, leren en verbeteren - De GGZ-aanbieder verbetert structureel zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.

Cliëntbelofte

“We streven ernaar om u de best mogelijke zorg te geven. We luisteren goed naar hoe u onze zorg ervaart. Daarnaast verzamelen we gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren.”

“Daarom vragen wij u af toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel dat wanneer dat niet het geval is we hiervan leren.”

Kwalificatiecriteria

Om inzichtelijk te maken dat de GGZ-aanbieder zelfkritisch is en continu leert welke verbeteringen aan zijn dienstverlening mogelijk zijn, toont de GGZ-aanbieder aan:

 1. de cliëntervaringen (per subschaal, gemeten met de CQ-index) structureel te meten en hierop te reflecteren.
 2. welke doelstellingen er zijn geformuleerd ter verbetering van de dienstverlening op basis van de cliëntervaringen
 3. welke verbetering in de dienstverlening afgelopen jaar is doorgevoerd op basis van (tenminste een van) onderstaande inzicht(en)
  - behandeleffecten
  - behandeltijd
  - het aantal cliënten / percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar
  - andere uitkomst(en), bijvoorbeeld uit de KiBG-spiegelrapportage
 4. hoe de hele organisatie wordt betrokken bij het verbeteren op basis van gegevens (n.v.t. voor eenmanspraktijken

De GGZ-aanbieder toont reflectie op het eigen kunnen of gedrag door te beschrijven:

 1. hoe er gereflecteerd wordt op behandelingen die na twee gesprekken geen vervolg meer krijgen
 2. wat de gemiddelde behandeltijd in 2021 is geweest en wat hierop de reflectie is
 3. op welke thema’s de GGZ-aanbieder nog kan leren van anderen Keurmerkdragers
5. Vooruitstrevend zijn - De GGZ-aanbieder is vooruitstrevend op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen.

Cliëntbelofte

“Wij volgen vernieuwende ontwikkelingen binnen en buiten ons vakgebied op de voet. Zien we nieuwe kansen om onze behandeling of dienstverlening te verbeteren? Dan gaan we daarmee aan de slag. Als u zelf nieuwe ontwikkelingen opmerkt staat onze deur wijd open om samen met u te onderzoeken of en welke plek dit in uw behandeling kan krijgen.”

Kwalificatiecriteria

 1. de GGZ-aanbieder beschrijft hoe vernieuwende inzichten en ontwikkelingen binnen of buiten het vakgebied generalistisch kortdurend behandelen worden opgemerkt en gebruikt
 2. de GGZ-aanbieder licht zijn vooruitstrevende karakter toe
6. Kennis delen - De GGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de generalistische kortdurende GGZ.

Cliëntbelofte

"We delen onze expertise actief met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GGZ. Zo kunnen anderen leren van onze kennis en ervaringen, en wij van hen. Samen werken we op die manier aan betere mentale zorg in heel Nederland – voor u en voor anderen.”

Kwalificatiecriteria

Om aan te tonen dat de GGZ-aanbieder bijdraagt aan het verbeteren van het vakgebied generalistisch kortdurend behandelen, licht de GGZ-aanbieder toe:

 1. dat en hoe expertise op het gebied van generalistisch kortdurend behandelen met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GGZ wordt uitgewisseld
 2. op welke thema’s de GGZ-aanbieder zijn expertise kan en wil delen met andere Keurmerkdragers
*Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ droeg voor september 2022 de naam Keurmerk Basis GGZ. De naam Keurmerk Basis GGZ wordt gehanteerd in alle documenten voor september 2022.

Het Keurmerk voor jou

Wat betekent het Keurmerk voor jou als cliënt? Wat mag je van verwachten van een organisatie die het Keurmerk draagt?


Archief

Het Keurmerk in eerdere jaren

Het Keurmerk wordt elk jaar doorontwikkeld, samen met de betrokken vooruitstrevende partijen in het veld. Nieuwsgierig naar de ontwikkeling vanaf 2015? De downloads hieronder bieden een stukje historie.

* Het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ droeg voor september 2022 de naam Keurmerk Basis GGZ. De naam Keurmerk Basis GGZ wordt gehanteerd in alle documenten voor september 2022.