Normen en criteria - Keurmerk Basis GGZ

Een aanbieder met het Keurmerk Basis GGZ is cliëntgericht, trots, transparant, zelfkritisch, vooruitstrevend en betrokken. De normen en kwalificatiecriteria gaan over deze onderwerpen en beschrijven hoe een keurmerkdrager dit aantoont.

Keurmerkwijzer

Voorbereiden op de kwalificatie voor het Keurmerk 2021? Je vindt alle informatie over de normen en de zelfevaluatie in de Keurmerkwijzer.

Samen met het veld

De normen van het Keurmerk worden samen met zorgverleners, experts en verzekeraars ontwikkeld. Jaarlijks houden we het Keurmerk kritisch tegen het licht. Omvat het Keurmerk nog de juiste thema's en onderwerpen? Zijn de normen ambitieus genoeg, maar ook haalbaar? Past het proces bij de doelen? Zo voeren we met alle betrokkenen samen de dialoog over kwaliteit van zorg.


Normen en criteria 2021

Het Keurmerk Basis GGZ 2021 omvat 6 normen. Per norm is een cliëntbelofte verwoord: wat betekent deze norm voor de cliënt? De kwalificatiecriteria beschrijven hoe de keurmerkdrager moet aantonen dat hij invulling geeft aan de norm. In het toetsingskader is dit in nog meer detail beschreven. 

Hieronder staat een overzicht van de normen en criteria van het Keurmerk 2021 en een overzicht van relevante documenten. Alle cliëntbeloften, normen en kwaliteitscriteria staan (ook) in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2021. In dit handboek is ook kort beschreven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van 2020. Informatie over het aanvragen, het proces en de kosten van het Keurmerk vind je hier.

Overzicht

1. Tijdige zorg en Samen beslissen - De GBGGZ-aanbieder biedt de cliënt op het juiste moment zorg die berust op gezamenlijke besluitvorming.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GBGGZ-aanbieder toe dat en hoe:

 • de wachttijd zo kort mogelijk wordt gehouden
 • de client tips en/of handvatten krijgt om tijdens de wachttijd al te werken aan de mentale gezondheid
 • er wordt gezorgd voor een goede match tussen cliënt en behandelaar
 • de cliënt en de behandelaar samen beslissen over de invulling van het behandeltraject, waarbij de GBGGZ-aanbieder ook reflecteert op zijn schaalscore Samen Beslissen van de CQ-index in 2020
 • de behandelaar vanuit zijn expertise de cliënt duidelijkheid verschaft over welke inzet er binnen het behandeltraject van hem/haar wordt verwacht
2. Generalistisch handelen - De GBGGZ-aanbieder biedt de cliënt een generalistische behandeling die gericht is op herstel, waarbij de eigen kracht van de cliënt wordt versterkt.

Kwalificatiecriteria
Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GBGGZ-aanbieder toe dat en hoe:

 • de behandeling gericht is op het verbeteren van de eigen kracht/zelfredzaamheid
 • de cliënt maatwerk ontvangt op het gebied van (blended) behandelen, gebaseerd op geldende kwaliteitsstandaarden
 • de omgeving van de cliënt altijd bij de behandeling wordt betrokken, als dat zinvol is
 • de nauwe samenwerking tussen de huisartsenzorg, inclusief de POH-GGZ enerzijds en de SGGZ anderzijds, is geborgd
 • de cliënt niet langer en/of intensiever in behandeling is dan nodig
 • de cliënt weet hoe hij zelf aan de slag kan als het in de toekomst minder goed gaat, bijvoorbeeld met een terugvalpreventieplan of een eHealth-module
 • de cliënt inzicht heeft in zijn eigen dossier

Aanvullend voor cliënten die worden behandeld in het product Chronisch, licht de GBGGZ-aanbieder toe dat en hoe (let op - deze kwalificatiecriteria gelden dus alléén voor aanbieders die zorg leveren binnen het product Chronisch):

 • de continuïteit van zorg is geborgd
 • de cliënt ervaringsdeskundigheid kan inschakelen
 • er, naast de behandeling, ondersteuning wordt aangeboden aan het steunsysteem/netwerk van cliënten (bijvoorbeeld in de vorm van eHealth en/of lotgenotengroepen
3. Transparant zijn - De GBGGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.

Kwalificatiecriteria

Om aan de cliëntbeloften invulling te geven, is op de website van de GBGGZ-aanbieder (naast de wettelijk verplichte informatie) informatie te vinden over onderstaande organisatiekenmerken, het zorgproces en uitkomstmaten:

Informatie over organisatiekenmerken

 • bereikbaarheid
 • kenmerken behandelaren/behandelteam(s)
 • beschikbaarheid behandelaren/behandelteam(s)

Informatie over het zorgproces

 • geef duidelijk aan voor verwijzers en cliënt wie voor welke klachten verwezen kan worden
 • hoe een behandeling is opgebouwd
 • welke behandelinterventies worden aangeboden
 • hoe eHealth binnen de behandeling wordt toegepast
 • hoe naasten worden betrokken

Uitkomstmaten

 • actuele cliëntervaringen met een rapportcijfer (gemeten met de CQi); deze worden minimaal jaarlijks geactualiseerd en zijn maximaal een jaar oud
  Geef daarbij een duiding (minimaal de gebruikte schaal en uitleg over deze schaal)

De beschikbare informatie moet dusdanig zijn dat de cliënt (en/of verwijzer) zich hiermee een goed beeld kan vormen van de GBGGZ-aanbieder en diens werkwijze (keuze-informatie). Het in detail beschrijven van genoemde zaken is hiertoe vaak niet nodig dan wel mogelijk. 

4. Reflecteren, leren & verbeteren - De GBGGZ-aanbieder reflecteert en verbetert structureel zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.

Kwalificatiecriteria

Om inzichtelijk te maken dat de GBGGZ-aanbieder zelfkritisch is en continu leert welke verbeteringen aan zijn dienstverlening mogelijk zijn, toont de GBGGZ-aanbieder aan:

 • de clientervaringen (per subschaal, gemeten met de CQindex) structureel te meten en hierop te reflecteren.
 • Welke doelstellingen er zijn geformuleerd ter verbetering van jouw dienstverlening op basis van de clientervaringen
 • Welke verbetering in de dienstverlening afgelopen jaar is doorgevoerd op basis van (tenminste een van) onderstaande inzicht(en)
  • behandeleffecten
  • behandeltijd
  • het aantal cliënten / percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar
  • andere uitkomst(en) bijvoorbeeld uit de KiBG-spiegelrapportage

De GBGGZ-aanbieder toont reflectie op het eigen kunnen of gedrag door te beschrijven:

 • Op welke thema’s/onderwerpen de GBGGZ-aanbieder nog kan leren van anderen Keurmerkdragers
5. Vooruitstrevend zijn - De GBGGZ-aanbieder is vooruitstrevend.

Kwalificatiecriteria

 • De GBGGZ-aanbieder beschrijft hoe vernieuwende inzichten en ontwikkelingen binnen of buiten het vakgebied worden opgemerkt en gebruikt.
 • De GBGGZ-aanbieder licht zijn vooruitstrevende karakter toe.
6. Kennis delen - De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ.

Kwalificatiecriteria
Om aan te tonen dat de GBGGZ-aanbieder bijdraagt aan het verbeteren van de totale GBGGZ, licht de GBGGZ-aanbieder toe:

 • dat en hoe expertise met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GBGGZ wordt uitgewisseld
 • op welke thema’s/onderwerpen de GBGGZ-aanbieder zijn expertise kan en wil delen met andere Keurmerkdragers

Normen en criteria 2020

Draag jij in 2020 het Keurmerk Basis GGZ? Dan heb jij door middel van een zelfevaluatie overtuigend laten zien te voldoen aan 6 normen. In onderstaand overzicht zie je aan welke normen je voldoet als je het Keurmerk Basis GGZ 2020 draagt.

Overzicht

1. Samen beslissen - De GBGGZ-aanbieder biedt de cliënt op het juiste moment zorg die berust op gezamenlijke besluitvorming

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbeloften, licht de GBGGZ-aanbieder toe dat en hoe:

 • de wachttijd zo kort mogelijk wordt gehouden
 • de cliënt wordt geholpen de wachttijd te gebruiken als voorbereidingstijd
 • er wordt gezorgd voor een goede match tussen cliënt en behandelaar
 • de cliënt en de behandelaar samen beslissen over de invulling van het behandeltraject, waarbij de GBGGZ-aanbieder ook reflecteert op zijn schaalscore Samen Beslissen van de CQ-index in 2019
 • de behandelaar vanuit zijn expertise de cliënt duidelijkheid verschaft over welke inzet er binnen het behandeltraject van hem/haar wordt verwacht
2. Generalistisch handelen - De GBGGZ-aanbieder biedt de cliënt een generalistische behandeling die gericht is op herstel, waarbij de eigen kracht van de cliënt wordt versterkt

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbeloften, licht de GBGGZ-aanbieder toe dat en hoe:

 • de behandeling gericht is op het verbeteren van de eigen kracht/zelfredzaamheid
 • de cliënt maatwerk ontvangt op het gebied van (blended) behandelen, gebaseerd op geldende kwaliteitsstandaarden
 • de omgeving van de cliënt altijd bij de behandeling wordt betrokken, als dat zinvol is
 • de nauwe samenwerking tussen de huisartsenzorg, inclusief de POH-GGZ enerzijds en de SGGZ anderzijds, is geborgd
 • de cliënt niet langer en/of intensiever in behandeling is dan nodig
 • de cliënt weet hoe hij zelf aan de slag kan als het in de toekomst minder goed gaat, bijvoorbeeld met een terugvalpreventieplan of een eHealth-module
 • de cliënt inzicht heeft in zijn eigen dossier
   

Aanvullend voor cliënten die worden behandeld in het product Chronisch, licht de GBGGZ-aanbieder toe dat en hoe (let op - deze kwalificatiecriteria gelden dus alléén voor aanbieders die zorg leveren binnen het product Chronisch):

 • de continuïteit van zorg is geborgd
 • de cliënt ervaringsdeskundigheid kan inschakelen
 • er, naast de behandeling, ondersteuning wordt aangeboden aan het steunsysteem/netwerk van cliënten (bijvoorbeeld in de vorm van eHealth en/of lotgenotengroepen)
3. Transparant zijn - De GBGGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website

Kwalificatiecriteria

Om aan de cliëntbeloften invulling te geven, is op de website van de GBGGZ-aanbieder (naast de wettelijk verplichte informatie) informatie te vinden over onderstaande organisatiekenmerken, het zorgproces en uitkomstmaten:

Informatie over organisatiekenmerken

 • bereikbaarheid
 • kenmerken behandelaren/behandelteam(s)
 • beschikbaarheid behandelaren/behandelteam(s)

Informatie over het zorgproces

 • inclusie en exclusie criteria van de GBGGZ en de organisatie, zodat duidelijk is voor verwijzers wie verwezen kan worden
 • hoe een behandeling is opgebouwd
 • welke behandelinterventies worden aangeboden
 • welke eHealth-toepassingen worden aangeboden en hoe eHealth binnen de behandeling wordt toegepast
 • hoe naasten worden betrokken
 • hoe en wanneer wordt samengewerkt met partners lokaal en/of in de regio (zoals paramedici, wijkteams en de Gespecialiseerde GGZ)

Uitkomstmaten

 • actuele cliëntervaringen op het gebied van bejegening, samen beslissen, uitvoering behandeling en een rapportcijfer (gemeten met de CQi); deze worden minimaal jaarlijks geactualiseerd en zijn maximaal een jaar oud (zie ook: Handvatdocument – CQ-index en schaalscores)
 • wat deze uitkomsten in uw specifieke geval betekenen (duiding)

De beschikbare informatie moet dusdanig zijn dat de cliënt (en/of verwijzer) zich hiermee een goed beeld kan vormen van de GBGGZ-aanbieder en diens werkwijze (keuze-informatie). Het in detail beschrijven van genoemde zaken is hiertoe vaak niet nodig dan wel mogelijk. Voor meer informatie:

> Handvatdocument Transparantie op de eigen website (pdf)
> Voorbeeldwebsite fictieve GBGGZ-aanbieder (website)

4. Continu leren & verbeteren - De GBGGZ-aanbieder verbetert structureel zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbeloften, toont de GBGGZ-aanbieder aan:

 • de volgende uitkomsten structureel te meten en te monitoren:
  • cliëntervaringen
  • behandeleffecten
  • behandeltijd
  • het aantal cliënten / percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar
  • andere uitkomst(en) bijvoorbeeld uit de KiBG-spiegelrapportage
 • welke verbetering in de dienstverlening afgelopen jaar is doorgevoerd op basis van welk(e) van bovenstaand inzicht(en)
5. Innoveren - De GBGGZ-aanbieder is innovatief

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbeloften, beschrijft de GBGGZ-aanbieder:

 • hoe vernieuwende ontwikkelingen binnen of buiten het vakgebied worden opgemerkt
 • welke ontwikkelingen zijn opgemerkt in het afgelopen jaar
 • waar speciale aandacht aan is gegeven in het afgelopen jaar waaruit blijkt dat de aanbieder een voorloper is binnen het vakgebied
6. Kennis delen - De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbeloften, licht de GBGGZ-aanbieder toe:

 • dat en hoe (mogelijk) inspirerende ideeën en ervaringen om de zorg te verbeteren met andere GBGGZ-aanbieders worden uitgewisseld
 • op welke wijze bovengenoemde bijdraagt aan de ontwikkeling van de gehele GBGGZ

Het Keurmerk voor jou

Wat betekent het Keurmerk voor jou als cliënt? Wat mag je van verwachten van een organisatie die het Keurmerk draagt?


Archief

Het Keurmerk in eerdere jaren

Het Keurmerk wordt elk jaar doorontwikkeld, samen met de betrokken vooruitstrevende partijen in het veld. Nieuwsgierig naar de ontwikkeling vanaf 2015? De downloads hieronder bieden een stukje historie.