Keurmerkwijzer

Op deze pagina vind je alle informatie ter voorbereiding op de zelfevaluatie van het Keurmerk 2024. Per norm is uiteengezet wat de cliëntbelofte en kwalificatiecriteria zijn. Ook vind je de vragen die in de zelfevaluatie worden gesteld, ondersteunende documenten en veelvoorkomende vragen en antwoorden. 

Opvraagbaar: Er is een invuldocument beschikbaar. In dit document vind je alle zelfevaluatievragen en kan je aantekeningen maken die je bij het invullen van de daadwerkelijke digitale zelfevaluatie kunt gebruiken. Wil je dit invuldocument ontvangen? Vul hier je e-mailadres in, je ontvangt automatisch het document.


Norm 1. Kortdurend generalistisch behandelen

De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een afgebakende generalistische behandeling die gericht is op herstel van functioneren, uitgaat van de cliënt en zijn eigen kracht versterkt.

 

Clientbelofte: "We zorgen samen dat goed duidelijk is waarom u hulp vraagt en wat u wilt bereiken. U krijgt informatie over de mogelijkheden voor de behandeling en beslist samen met uw behandelaar over de invulling van het behandeltraject. Kan de behandeling (deels) online gedaan worden? En is een groepsbehandeling wellicht passend voor u? Uw behandelaar legt u duidelijk uit wat er van u wordt verwacht in de behandeling. Apps en e-modules ondersteunen uw behandeling, zodat u zelf op elk moment verder kunt werken aan uw herstel.”“We hebben vertrouwen in uw eigen kracht en willen ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelf verder kan. We bespreken met u hoelang de behandeling ongeveer gaat duren. We kijken regelmatig samen of u op de goede weg bent om uw doelen te halen. Zo zorgen we er samen voor dat de behandeling blijft aansluiten op uw behoefte en niet langer duurt dan nodig."

Plan

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

1. bepaalt of de cliënt met zijn hulpvraag in de GGZ en bij de behandelaar op de juiste plek is.

2. samen met de cliënt diens hulpvraag formuleert en omzet naar concrete behandeldoelen, uitgaande van het vermogen tot eigen regie van de cliënt.

3. de cliënt ervan bewust maakt dat het een afgebakende behandeling betreft, die doorgaans binnen 540 minuten directe tijd (circa 12 sessies à 45 minuten) kan worden afgerond.

4. de cliënt bewust maakt van zijn eigen benodigde inzet tijdens en na de behandeling.

5. de cliënt voorziet van informatie en samen met de cliënt besluit over:
- de behandelmethode (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR of oplossingsgerichte therapie).
- de behandelvorm (combinatie van: één-op-één, in groepsverband, fysiek en online).
- de inzet van apps en e-modules (eHealth) ter ondersteuning van de behandeling.

Vragen zelfevaluatie

1. U bepaalt of de cliënt met zijn hulpvraag op de juiste plek is bij 1) de GGZ in het algemeen en 2) u(w organisatie). Hoe doet u dit? 

2. Op basis van de door de cliënt geformuleerde hulpvraag, komt u samen met de cliënt tot concrete en gedragsmatige behandeldoelen. Hoe doet u dit? 

3. U zet in op een afgebakende behandeling, met het uitgangspunt deze af te ronden binnen ongeveer 540 minuten directe tijd (circa 12 sessies van 45 minuten). U neemt de cliënt hierin mee. Hoe doet u dit?

4. U maakt de cliënt bewust van welke eigen inzet er gedurende en na de behandeling wordt verwacht. Hoe doet u dit?

5. U betrekt de cliënt bij besluitvorming over de behandelmethode, -vorm en inzet van apps en e-modules en voorziet de cliënt van informatie om hierover mee te kunnen beslissen. Hoe doet u dit voor:
- De behandelmethode?
De behandelvorm?
- De inzet van apps en e-modules?

Do

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

6. de cliënt transdiagnostisch en generalistisch behandelt.

7. de cliënt ondersteunt om gedurende en na de behandeling zelfstandig verder te werken aan zijn mentale gezondheid met behulp van apps en e-modules (eHealth).

Vragen zelfevaluatie

6. U behandelt de cliënt transdiagnostisch en generalistisch. D.w.z. u stelt de hulpvraag centraal i.p.v. de aandoening en u heeft aandacht voor de verschillende domeinen die bijdragen aan het welzijn van de cliënt. Hoe doet u dit?

7. U ondersteunt de cliënt bij het gebruik van apps en e-modules (eHealth) om gedurende en na de behandeling aan de eigen mentale gezondheid te werken. Hoe doet u dit?

Check

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

8. samen met de cliënt de mate waarin de behandeldoelen zijn behaald evalueert en welk instrument hierbij wordt ingezet.

Vragen zelfevaluatie

8. U evalueert samen met de cliënt tussentijds de mate waarin de vooraf vastgestelde behandeldoelen zijn behaald:
​​​​​- Op welke momenten doet u dat gedurende de behandeling?
​​​​​​- Welke instrumenten (vragenlijst) gebruikt u hiervoor?
- ​​Als uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is op de vooraf vastgestelde behandeldoelen. Hoe lost u dit dan op met de cliënt?

Act

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

9. zo tijdig mogelijk afsluit.

Vragen zelfevaluatie

9. U sluit behandelingen tijdig af.
- Hoe creëert u eigenaarschap van de behandeling bij de cliënt om tijdig te kunnen afsluiten?
- Wat doet u aan verwachtingsmanagement richting de cliënt om tijdig te kunnen afsluiten?
Waarover maakt u afspraken met de cliënt ter voorbereiding op het tijdig kunnen afsluiten?

 


Norm 2a. Reflecteren, leren en verbeteren

De GGZ-aanbieder reflecteert continu op zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens en verbetert zijn dienstverlening waar nodig of wenselijk.

 

Cliëntbelofte: "Om u de best mogelijke zorg te kunnen blijven geven zijn we altijd aan het reflecteren, leren en verbeteren. We luisteren goed naar hoe u onze zorg ervaart en verzamelen gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. Daarom vragen wij u af toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel dat wanneer dat niet het geval is, we hiervan leren."

Check

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

1. op organisatieniveau inzicht genereert en reflecteert op de onderstaande gegevens:

- cliëntervaringen (per subschaal, gemeten met de CQi);

- behandeleffecten;

- cliënten die weer terug bij de GGZ-aanbieder in zorg komen binnen een jaar (recidive);

- gemiddelde directe behandeltijd in minuten;

- behandelingen die na een intake geen vervolg krijgen;

- cliëntpopulatie.

Vragen zelfevaluatie

1. U heeft op organisatieniveau inzicht in cliëntervaringen, behandeleffecten, recidive, behandeltijd, onvolledige behandeltrajecten en cliëntpopulatie. Vul uw resultaten in en reflecteer hierop.

- Vul de CQi-scores over 2023 in:

Algemene CQi-rapportcijfer:

Schaalscore Bejegening:

Schaalscore Informatie behandeling:

Schaalscore Samen beslissen:

Schaalscore Uitvoering behandeling:- Van hoeveel cliënten ontving u in 2023  een ingevulde vragenlijst retour aan het einde van het behandeltraject, om het behandeleffect mee te meten?- ​​​​Hoeveel cliënten kwamen in 2023 weer terug bij u in zorg met dezelfde hulpvraag binnen een jaar, na een eerdere monodisciplinaire behandeling?​​​​​​​

- Wat was de gemiddelde directe behandeltijd in minuten voor monodisciplinaire behandeltrajecten die in 2023 zijn afgerond?​​​​​​​

- Van hoeveel cliënten is het behandeltraject in 2023 binnen 120 minuten (voorheen: na intake) terugverwezen of doorverwezen?​​​​​​​

- Wat valt u op als u naar uw antwoorden op bovenstaande vragen kijkt?​​​​​​​U reflecteert op het effect van behandelingen op organisatieniveau, d.w.z. het resultaat van alle monodisciplinaire behandelingen binnen een bepaalde periode. Hoe doet u dit?​​​​​​​

- U reflecteert op de cliëntpopulatie. Hoe doet u dit?

Act

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe hoe die:

2. voor komend jaar één (of meer) doelstellingen ter verbetering van de dienstverlening heeft geformuleerd.

3. het afgelopen jaar één (of meer) verbeteringen in de dienstverlening heeft doorgevoerd.

4. de hele organisatie betrekt bij het verbeteren van de dienstverlening.

Vragen zelfevaluatie

2. Formuleer een verbeterdoelstelling voor uw dienstverlening in 2024:
Hoe luidt de verbeterdoelstelling voor uw dienstverlening in 2024? 
Hoe bent u voornemens deze verbeterdoelstelling te realiseren?
Welke van de bij vraag 1 ingevulde gegevens vormt de aanleiding voor deze verbeterdoelstelling? (CQi-scores, Gemiddelde directe behandeltijd, Terug in zorg met dezelfde hulpvraag, Binnen 120 minuten terugverwezen of doorverwezen, Behandeleffect, Cliëntpopulatie, Anders namelijk)

3. Blik terug op een doorgevoerde verbetering in uw dienstverlening in 2023: 
- Welke verbetering in uw dienstverlening heeft u doorgevoerd in 2023?
- Heeft de doorgevoerde verbetering daadwerkelijk bijgedragen aan uw dienstverlening?

4. U betrekt iedereen in uw organisatie actief bij het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening. Hoe doet u dit?

 


Norm 2b. Samenwerken en transparant zijn

De GGZ-aanbieder draagt zorg voor een goede samenwerking met andere zorgaanbieders en het sociale domein en stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.
 

Cliëntbelofte: "Wij zetten in op een goede samenwerking met andere zorgaanbieders en het sociale domein, zodat u zo snel mogelijk op de juiste plek wordt geholpen. We gebruiken methoden waarvan is bewezen dat ze effectief zijn en onze behandelaren zijn opgeleid om u de behandeling te bieden die bij ú past: maatwerk.”

"Wij hebben een toegankelijke website waarop u alle actuele informatie vindt die nodig is om te beslissen of u bij ons behandeld kan en wil worden. Deze informatie helpt u ook om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer bereikbaarheid, behandelaren, behandelmethoden, eHealth en cliëntervaringen."

Plan

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe:

1. zorgt voor een goede (regionale) samenwerking met andere GGZ-aanbieders, bedrijfsartsen, huisartsen en het sociale domein.

2. de wachttijd zo kort mogelijk houdt.

3. op gestructureerde wijze nieuwe richtlijnen en standaarden implementeert.

4. het aanbieden van groepsbehandelingen overweegt en eventueel vormgeeft.

5. borgt dat behandelaren over digitale vaardigheden voor kortdurend, generalistisch (be)handelen beschikken, waaronder: beeldbellen, het gebruiken van een online behandelplatform en het gebruiken van apps en e-modules (eHealth) in de behandeling van cliënten.

Vragen zelfevaluatie

1. U zorgt voor een goede (regionale) samenwerking met andere GGZ-aanbieders, huisartsen, het sociale domein en eventueel bedrijfsartsen.

- Hoe doet u dit?

- Wat is bij het zorgdragen voor een goede samenwerking een belangrijk aandachtspunt voor komend jaar?

2. U houdt de wachttijd bij uw organisatie voor de monodisciplinaire GGZ zo kort mogelijk. Hoe doet u dit?

3. U implementeert nieuwe richtlijnen en standaarden binnen uw organisatie op gestructureerde wijze. Hoe doet u dit?

4. Biedt u groepsbehandelingen aan?

- Indien Ja: 
Welke groepsbehandelingen biedt u aan en hoe zijn deze vormgegeven?

- Indien Nee, hiervoor zijn verwijsafspraken met andere GGZ-aanbieders gemaakt: Omschrijf hoe u cliënten hiervoor doorverwijst naar andere GGZ-aanbieders.

- Indien Nee, en hiervoor zijn ook geen verwijsafspraken met andere GGZ-aanbieders gemaakt: Omschrijf uw overwegingen; waarom biedt u geen groepsbehandelingen aan en waarom zijn hiervoor geen verwijsafspraken met andere GGZ-aanbieders gemaakt?

5. U borgt dat behandelaren beschikken over specifieke digitale vaardigheden om kortdurend generalistisch te behandelen:

- Hoe zorgt u ervoor dat alle behandelaren beschikken over digitale vaardigheden zoals beeldbellen, het gebruiken van een online behandelplatform en het gebruiken van apps en zorgtechnologie (eHealth) in de behandeling van cliënten?

- Hoe zorgt u ervoor dat alle behandelaren deze vaardigheden op peil houden?

Do

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe waar die - t.b.v. het vormen van een beeld door cliënten en verwijzers - op zijn website informatie biedt over:

6. bereikbaarheid (organisatiekenmerk).

7. kenmerken behandelaren/ teams (organisatiekenmerk).

8. exclusiecriteria cliëntendoelgroep (organisatiekenmerk).

9. opbouw behandeling (zorgproces).

10. kortdurende en generalistische karakter behandeling (zorgproces).

11. aanbod en inhoud behandelmethoden (zorgproces).

12. aanbod en wijze van toepassing eHealth-interventies (zorgproces).

13. met de CQi gemeten cliëntervaringen met een rapportcijfer van maximaal een jaar oud (uitkomstmaat).

Vragen zelfevaluatie

Op uw website biedt u informatie over:

6. bereikbaarheid (binnen en buiten openingstijden en bij spoed) 

7. kenmerken van de behandelaren/teams  

8. exclusiecriteria cliëntendoelgroep 

9. opbouw van de behandeling 

10. kortdurende en generalistische karakter van de behandeling 

11. aanbod en inhoud behandelmethoden

12. aanbod en wijze van toepassing eHealth-interventies 

13. met de CQi gemeten cliëntervaringen met een rapportcijfer van maximaal een jaar oud (inclusief toelichting op wat CQi is)


Norm 3. Kennis delen

De GGZ-aanbieder deelt zijn kennis en draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGZ.

 

Cliëntbelofte: "We delen onze expertise actief met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GGZ. Zo kunnen anderen leren van onze kennis en ervaringen, en wij van hen. Samen werken we op die manier aan een betere mentale zorg in heel Nederland – voor u en voor anderen."

Plan

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe:

1. op welke onderwerpen op het gebied van kortdurend, generalistisch behandelen hij van andere GGZ-aanbieders wil leren komend jaar.

2. op welke onderwerpen op het gebied van kortdurend, generalistisch behandelen hij expertise met andere GGZ-aanbieders wil delen.

Vragen zelfevaluatie

1. U leert van andere GGZ-aanbieders:

- Over welke onderwerpen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen wilt u iets leren van andere GGZ-aanbieders? 

Waarom wilt u over deze onderwerpen iets leren?

2. U leert aan andere GGZ-aanbieders:

- Over welke onderwerpen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen kunt u andere GGZ-aanbieders wat leren? 

- Waarom kunt u andere GGZ-aanbieders over deze onderwerpen wat leren?

Do

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe:

3. hoe die op structurele wijze invulling geeft aan het delen en ophalen van kennis en ervaring op het gebied van kortdurend, generalistisch behandelen en daarmee bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie ervan.

Vragen zelfevaluatie

3. U geeft op gestructureerde wijze invulling aan het delen van kennis en ervaring op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen.

- Hoe doet u dit?

Aan welke bijeenkomst(en) van Stichting KiBG heeft u deelgenomen in 2023?

Check

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe:

4. hoe die reflecteert op opgehaalde kennis op het gebied van kortdurend, generalistisch behandelen.

Vragen zelfevaluatie

​​​​​​4. U reflecteert op opgehaalde kennis op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen. Over welk onderwerp en welke nieuwe inzichten heeft u hierdoor verkregen in 2023?