Keurmerkwijzer

Op deze pagina vind je alle informatie ter voorbereiding op de zelfevaluatie van het Keurmerk 2023. Per norm is uiteengezet wat de cliëntbelofte en kwalificatiecriteria zijn. Ook vind je de vragen die in de zelfevaluatie worden gesteld, ondersteunende documenten en veelvoorkomende vragen en antwoorden. 

Opvraagbaar: Er is een invuldocument beschikbaar. In dit document vind je alle zelfevaluatievragen en kan je aantekeningen maken die je bij het invullen van de daadwerkelijke digitale zelfevaluatie kunt gebruiken. Wil je dit invuldocument ontvangen? Mail naar keurmerk@kibg.nl.


Norm 1. Kortdurend generalistisch behandelen

De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een kortdurende generalistische behandeling die gericht is op herstel, uitgaat van de door de cliënt ervaren gezondheid en functioneren en diens eigen kracht versterkt.
 

Clientbelofte: We zorgen samen dat goed duidelijk is waarom u hulp vraagt en wat u wilt bereiken. U krijgt informatie over de mogelijkheden voor de behandeling en beslist samen met uw behandelaar over de invulling van het behandeltraject. Kan de behandeling (deels) online gedaan worden? En is een groepsbehandeling wellicht passend voor u? Uw behandelaar legt u duidelijk uit wat er van u wordt verwacht in de behandeling. Apps en eHealth-modules ondersteunen uw behandeling, zodat u zelf op elk moment verder kunt werken aan uw herstel. We hebben vertrouwen in uw eigen kracht en willen ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelf verder kan. We bespreken met u hoelang de behandeling ongeveer gaat duren. We kijken regelmatig samen of u op de goede weg bent om uw doelen te halen. Zo zorgen we er samen voor dat de behandeling blijft aansluiten op uw behoefte en niet langer duurt dan nodig.

Plan

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

1. samen met de cliënt: de problematiek en verwachtingen van de cliënt bespreekt, diens hulpvraag formuleert (uitgaande van het aanpassings- en regievermogen en de veerkracht van de cliënt), bepaalt of de cliënt met zijn hulpvraag bij de behandelaar aan het juiste adres is en diens hulpvraag omzet naar concrete behandeldoelen.

2. de cliënt bewust maakt van zijn eigen benodigde inzet tijdens en na de behandeling.

3. de cliënt voorziet van informatie om samen te kunnen beslissen.

4. samen met de cliënt besluit over:
- de behandelmethode (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR of oplossingsgerichte therapie);
- de behandelvorm (combinatie van: één-op-één, in groepsverband, fysiek en online);
- het start- en stopmoment van de behandeling en de planning van afspraken.

Vragen zelfevaluatie

1.1 Hoe komt u samen met de cliënt tot een duidelijke hulpvraag en concrete behandeldoelen? Besteed in uw beschrijving ten minste aandacht aan:

 • het bespreken van de problematiek en verwachtingen van de cliënt;
 • het nemen van het vermogen van eigen regie van de cliënt als uitgangspunt;
 • het bepalen of de cliënt met diens hulpvraag bij u aan het juiste adres is;
 • het bespreken van de benodigde inzet van de cliënt tussen de sessies door en na de behandeling.

1.2 Hoe voorziet u de cliënt van informatie over en betrekt u de cliënt bij  het bepalen van:
1.2.1 De behandelmethode?

i: Bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR of oplossingsgerichte therapie.
1.2.2 De behandelvorm?
i: Combinatie van: één-op-één, in groepsverband, fysiek en online.
1.2.3 De planning van afspraken?

Do

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

5. de behandeling start met het uitgangspunt deze binnen 750 minuten (directe en indirecte tijd) af te ronden.

6. de cliënt behandelt met een transdiagnostische en generalistische blik, uitgaande van diens ervaren gezondheid en functioneren.

7. de cliënt ondersteunt om tijdens de behandeling zelfstandig verder te werken aan zijn mentale gezondheid met behulp van apps en eHealth-modules.

Vragen zelfevaluatie

1.3 Hoe laat u de cliënt merken dat de behandeling een kortdurend karakter heeft, met het uitgangspunt deze binnen 750 minuten (directe en indirecte tijd) / ongeveer 12 sessies af te ronden?
i: Het betreft een algemeen uitgangspunt waarbij er – weloverwogen – uitzonderingen kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor cliënten die onder de Basis GGZ met een ELEO of UMAMI zorgprestatie werden gelabeld kan dit afwijken.

1.4 Als behandelaar in de kortdurende generalistische GGZ wordt van u een transdiagnostische en generalistische blik verwacht. Hoe geeft u hier in de praktijk invulling aan?
i: De hulpvraag van de cliënt staat centraal en niet de aandoening die volgens de classificatie uit de DSM is toegevoegd.
i: Aandacht voor de verschillende domeinen die bijdragen aan het welzijn van de cliënt (fysiek, emotioneel en sociaal).

1.5 Welke apps en eHealth-modules biedt u de cliënt aan ter ondersteuning van de behandeling en hoe ondersteunt u de cliënt bij het gebruik van deze apps en eHealth-modules tijdens de behandeling?

Check

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

8. samen met de cliënt tussentijds de vooraf afgesproken behandelmethode, behandelvorm en het start- en stopmoment van de behandeling en de planning van afspraken evalueert.

9. samen met de cliënt tussentijds de mate waarin de behandeldoelen zijn behaald evalueert.

Vragen zelfevaluatie

1.6 Wanneer en hoe evalueert u tijdens het behandeltraject samen met de cliënt de mate waarin de vooraf vastgestelde behandeldoelen zijn behaald?

​​​​​​​1.7 U merkt in de loop van de behandeling dat er onvoldoende vooruitgang is op de vooraf vastgestelde behandeldoelen. Hoe lost u dit op met de cliënt?

Act

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe de behandelaar:

10. tijdig afsluit en afwegingen om korter te behandelen transparant maakt voor de cliënt om hierin samen te kunnen beslissen.

Vragen zelfevaluatie

1.8 U wilt de behandeling eerder afsluiten dan het vooraf ingeschatte aantal sessies, omdat de cliënt naar verwachting zelfstandig verder kan. Hoe pakt u dit aan richting de cliënt?


Norm 2. Transparant zijn, leren en verbeteren

De GGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website en verbetert continu zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.
 

Cliëntbelofte: Wij hebben een toegankelijke website waarop u alle actuele informatie vindt die nodig is om te beslissen of u bij ons behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u ook om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer bereikbaarheid, behandelaren, behandelmethoden, eHealth en cliëntervaringen. Uw behandeling start bij ons zo snel mogelijk. We gebruiken methoden waarvan is bewezen dat ze effectief zijn. Onze behandelaren zijn daarnaast opgeleid om u de behandeling te bieden die bij ú past: maatwerk. Om u de best mogelijke zorg te kunnen blijven geven zijn we altijd aan het leren en verbeteren. We luisteren goed naar hoe u onze zorg ervaart en we verzamelen gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren. Daarom vragen wij u af toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel dat wanneer dat niet het geval is, we hiervan leren.

Plan

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

1. de wachttijd zo kort mogelijk houdt.

2. het aanbieden van groepsbehandelingen overweegt en eventueel vormgeeft (kan ook d.m.v. verwijsafspraken met andere zorgaanbieders).

3. borgt dat behandelaren over specifieke vaardigheden voor kortdurend, generalistisch (be)handelen beschikken, waaronder: transdiagnostisch, oplossingsgericht behandelen, maatwerk leveren en tijdig durven loslaten. 

Vragen zelfevaluatie

2.1 Wat doet uw organisatie om de wachttijd zo kort mogelijk te houden?

2.2 Biedt uw organisatie groepsbehandelingen aan?

 • Indien Ja: Omschrijf hoe uw organisatie groepsbehandelingen heeft vormgegeven of hoe cliënten hiervoor worden doorverwezen naar andere GGZ-aanbieders.
 • Indien Nee: Omschrijf uw overwegingen; waarom biedt uw organisatie geen groepsbehandelingen aan en waarom zijn hiervoor geen verwijsafspraken met andere GGZ-aanbieders gemaakt?

2.3 Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat alle behandelaren beschikken over specifieke vaardigheden om kortdurend generalistisch te (be)handelen en deze vaardigheden op peil houden?

Do

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die op zijn website transparantie biedt over (t.b.v. het vormen van een beeld door cliënten en verwijzers):

4.  bereikbaarheid (organisatiekenmerk).
5.  kenmerken behandelaren/ team(s) (organisatiekenmerk).
6.  opbouw kortdurende generalistische behandeling (zorgproces).
7.  aanbod behandelmethoden (zorgproces).
8.  aanbod en wijze van toepassing eHealth-interventies (zorgproces).
9.  actuele cliëntervaringen met een rapportcijfer (gemeten met de CQi) (uitkomstmaat).
10. de duiding van cliëntervaringen (uitkomstmaat).

Vragen zelfevaluatie

Bekijk de website van uw organisatie. Verplaats u in een (potentiële) cliënt die de website bezoekt. Kunt u alle informatie vinden om te beslissen of u hier behandeld kunt en wilt worden? Kopieer en plak de URL (rechtstreekse link naar de pagina) per element.

2.4 bereikbaarheid 
2.5 kenmerken behandelaren/team(s) 
2.6 opbouw kortdurende generalistische behandeling
2.7 aanbod behandelmethoden
2.8 aanbod en wijze van toepassing eHealth-interventies
2.9 actuele cliëntervaringen met een rapportcijfer (waarbij duidelijk is dat dit gemeten is met de CQ-index); deze worden minimaal jaarlijks geactualiseerd en zijn maximaal een jaar oud
2.10 
duiding van cliëntervaringen (beknopte beschrijving van wat een CQ-index is

Check

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

11. reflecteert op de onderstaande inzichten (uit bijvoorbeeld de CQi-index, het Elektronisch patiëntendossier (EPD) en de spiegelrapportage van Stichting KiBG):
- cliëntervaringen;
- gemiddelde behandeltijd (minuten);
- behandeleffecten;
- het aantal cliënten/percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar;
- behandelingen die na een diagnostisch consult geen vervolg krijgen.

12. samenwerking met doorverwijzende zorgaanbieders en overige zorgaanbieders waarmee geregeld contact is voor de zorg rondom cliënten (bijv. andere GGZaanbieders, bedrijfsartsen, buurtcentra, herstelacademies en wijkteams) samen met hen evalueert.

Vragen zelfevaluatie

2.11 Hoe zorgt uw organisatie voor een goede samenwerking met doorverwijzende zorgaanbieders en overige zorgaanbieders waarmee geregeld contact is?

2.12 Reflecteer op onderstaande inzichten (uit bijvoorbeeld de CQ-index, het Elektronisch patiëntendossier (EPD) en de spiegelrapportage van Stichting KiBG). Per onderwerp wordt steeds gevraagd naar het resultaat in 2022.
Let op: alle onderstaande vragen gaan over kortdurende generalistische behandeltrajecten.

​​​​​​2.12.1 Vul de CQ-index scores over 2022 voor uw organisatie in:
i: De antwoorden op deze vragen dienen gebaseerd te zijn op de volgende CQ-index versie: CQi GGZ-VZ AMB (versie 5.1, september 2020) zoals vastgesteld door Akwa GGZ (met nieuwe schaalscore: Informatie behandeling).
Algemene CQ-index rapportcijfer:
Schaalscore Bejegening:

Schaalscore Informatie behandeling:
Schaalscore Samen beslissen:
Schaalscore Uitvoering behandeling:

2.12.2  Wat was de gemiddelde behandeltijd in minuten in 2022 voor behandeltrajecten waarbij een eindmeting is uitgezet?
i: Behandeltijd per product, per jaar of algemeen? Dat maakt niet uit; Gebruik in het antwoord op deze vraag de gemiddelde behandeltijd die uw organisatie als sturingsinformatie hanteert.

2.12.3 Voor welk percentage cliënten nam uw organisatie in 2022 een vragenlijst af bij de start en het einde van het behandeltraject om het behandeleffect te meten?

2.12.4 Heeft uw organisatie inzicht in het percentage cliënten dat na een kortdurende generalistische behandeling weer terug bij uw organisatie in zorg kwam binnen een jaar?

 • Indien Ja: Vul het percentage in.
 • Indien Nee: Licht toe waarom niet en op welke wijze uw organisatie hier alsnog inzicht in denkt te verkrijgen.

2.12.5 Welk percentage van de behandeltrajecten in 2022 is na het diagnostisch consult beëindigd of terugverwezen? (Voorheen de ‘onvolledige behandeltrajecten’).

Act

Kwalificatiecriteria

Een GGZ-aanbieder kan meerdere soorten inzichten en bronnen gebruiken als hulpmiddel om de kwaliteit van zijn dienstverlening verder te verbeteren. Bijvoorbeeld:

 • cliëntervaringen (per subschaal, gemeten met de CQ-index);
 • gemiddelde behandeltijd (minuten);
 • behandeleffecten;
 • het aantal cliënten/percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar;
 • klachten (en tips) over de zorg van cliënten;
 • evaluatie samenwerkingsafspraken met doorverwijzende zorgaanbieders en overige zorgaanbieders waarmee geregeld contact is;
 • spiegelrapportage Stichting KiBG.

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

13. het afgelopen jaar één (of meer) verbeteringen in de dienstverlening heeft doorgevoerd op basis van (één van) bovenstaande inzichten of bronnen, welke dit zijn en welke inzichten en bronnen hiervoor gebruikt zijn.

14. voor komend jaar één (of meer) doelstellingen ter verbetering van de dienstverlening heeft geformuleerd op basis van (één van) bovenstaande inzicht(en) of bronnen, welke dit zijn en welke inzichten en bronnen hiervoor gebruikt zijn.

15. de hele organisatie betrekt bij het verbeteren op basis van gegevens (n.v.t. voor eenmanspraktijken).

16. nieuwe richtlijnen en standaarden implementeert.

Vragen zelfevaluatie

2.13 Welke verbetering in de dienstverlening gaat uw organisatie in het jaar 2023 doorvoeren? Beschrijf zo concreet mogelijk minimaal één voorgenomen verbetering, licht toe op welke van de voorgaande inzichten en bronnen deze verbetering is gebaseerd en waarom uw organisatie deze verbetering wil doorvoeren.
i: Er wordt niet getoetst op de omvang van de door te voeren verbetering.

2.14 Welke verbetering in de dienstverlening heeft uw organisatie in 2022 doorgevoerd? Beschrijf zo concreet mogelijk minimaal één verbetering en licht toe hoe deze verbetering tot stand is gebracht.
i: Er wordt niet getoetst op de omvang van de doorgevoerde verbetering. De doorgevoerde verbetering kan er een zijn die in het voorgaande jaar als voorgenomen verbetering is geformuleerd.

2.15 Beschrijf hoe uw organisatie alle behandelaren betrekt bij het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening. N.v.t. voor eenmanspraktijken.

2.16 Hoe implementeert uw organisatie nieuwe richtlijnen en standaarden?


Norm 3. Kennis delen in een lerend netwerk

De GGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGZ.
 

Cliëntbelofte: We delen onze expertise actief met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GGZ. Zo kunnen anderen leren van onze kennis en ervaringen, en wij van hen. Samen werken we op die manier aan een betere mentale zorg in heel Nederland – voor u en voor anderen.

Plan

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

1. besluit op welke thema’s op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen hij van andere GGZ-aanbieders wil leren komend jaar en welke thema’s dit komend jaar zijn.

2. besluit op welke thema’s op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen hij expertise met andere GGZ-aanbieders wil delen en welke thema’s dit komend jaar zijn.

Vragen zelfevaluatie

3.1 Over welke onderwerpen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen kan uw organisatie nog wat leren van andere GGZ-aanbieders en waarom? Benoem en beschrijf er minimaal één.
i: Deze kennisuitwisseling hoeft niet daadwerkelijk plaats te vinden. Het gaat om het reflecteren op hetgeen waarover u(w) organisatie nog iets kan leren.

3.2 Over welke onderwerpen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen kan uw organisatie andere GGZ-aanbieders nog wat leren en waarom? Benoem en beschrijf er minimaal één.
i: Deze kennisuitwisseling hoeft niet daadwerkelijk plaats te vinden. Het gaat om het reflecteren op hetgeen waarover u(w) organisatie nog iets kan leren.

Do

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

3. kennis en ervaring op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen deelt en ophaalt in een lerend netwerk en daarmee bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie ervan. 

Vragen zelfevaluatie

3.3 Hoe geeft uw organisatie invulling aan (deelname aan) een lerend netwerk?

Check

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

4. reflecteert op in een lerend netwerk opgehaalde kennis op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen.

Vragen zelfevaluatie

3.4 Kunt u een voorbeeld geven van een inzicht op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen welke uw organisatie heeft verkregen door deelname een lerend netwerk?

 • Indien Ja: Benoem het voorbeeld en licht toe waarom dit inzicht relevant is voor uw organisatie.
 • Indien Nee: Licht toe waarom u (nog) geen voorbeeld kunt geven van een inzicht op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen welke uw organisatie heeft verkregen door deelname aan een lerend netwerk?

Act

Kwalificatiecriteria

Om te laten zien dat invulling wordt gegeven aan de cliëntbelofte, licht de GGZ-aanbieder toe dat en hoe die:

5. in de afgelopen twee jaar één (of meer) vernieuwende inzichten op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen, verkregen vanuit een lerend netwerk, heeft geïmplementeerd en welke dit zijn. 

Vragen zelfevaluatie

3.5 Is er binnen uw organisatie al een verandering doorgevoerd op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen welke is gebaseerd op een inzicht verkregen door deelname aan een lerend netwerk? 

 • Indien Ja: Beschrijf de doorgevoerde verandering zo concreet mogelijk.
 • Indien Nee: Licht toe waarom er nog geen verandering is doorgevoerd op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen welke is gebaseerd op een inzicht verkregen door deelname aan een lerend netwerk.