Hoe doen Keurmerkdragers het: Samen Beslissen

Samen Beslissen – GGZ-professionals vinden het belangrijk, maar de meeste cliënten ervaren nog niet dat het wordt toegepast. Cliënten van Keurmerkdragers lijken een stuk positiever gestemd. Hoe doen Keurmerkdragers dat?

Samen beslissen

Samen Beslissen is een belangrijk onderdeel van goede zorg, daar zijn veel professionals het over eens. Samen Beslissen geeft cliënten een stem en moet ervoor zorgen dat de zorg goed aansluit bij de wensen van de cliënt.

Als we kijken naar de cijfers, blijkt dat de meeste zorgprofessionals vinden dat zij Samen Beslissen toepassen (Akwa GGZ 2020): 81% van de GGZ-professionals gaf aan expliciet samen te beslissen. Echter, uit een enquête van MIND (de belangenorganisatie voor cliënten en hun naasten) in hetzelfde jaar bleek dat minder dan de helft van de cliënten dat ook zo ervaart.

Het lijkt dus niet voor niets dat Akwa GGZ Samen Beslissen heeft opgenomen in verschillende zorgstandaarden, dat er in samenwerking met MIND Samen Beslissen toolkits zijn ontwikkeld én dat Samen Beslissen een belangrijke plek heeft in het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ.


Samen Beslissen in het Keurmerk

Binnen het Keurmerk is Samen Beslissen onderdeel van verschillende normen. Zo moet je als Keurmerkdrager expliciet met de cliënt de problematiek en verwachtingen bespreken, samen besluiten over de behandelmethode en -vorm en over het afsluiten of wijzigen van de behandeling. Daarnaast vragen we zorgaanbieders te reflecteren op de ervaringen van cliënten over Samen Beslissen.

Hoe doen Keurmerkdragers het

De cijfers

De score op het onderdeel Samen Beslissen van de CQ-index geeft aan in hoeverre cliënten hebben ervaren dat ze mee konden beslissen, betrokken werden en er rekening is gehouden met hun wensen. Praktijken en instellingen met het Keurmerk scoren hier juist hoog. De gemiddeld Samen Beslissen score van Keurmerkdragers in 2020 was een 4,16 op een 5-puntschaal. Als we de scores van 125 Keurmerkdragers over de jaren bekijken, zien we bovendien een stijgende lijn. Ook het aantal Keurmerkdragers dat deze score verbetert t.o.v. het jaar ervoor neemt toe. En nog ruim 23% van de Keurmerkdragers neemt het thema Samen Beslissen mee in zijn verbeterdoelstellingen voor het komende jaar.

Verbetering CQi-score Samen Beslissen
Weergave van het percentage Keurmerkdragers waarvan de schaalscore Samen Beslissen van de CQ-index is verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar.

De praktijk

Hoe geven Keurmerkdragers in de praktijk invulling aan Samen Beslissen, zodat de cliënt het ook zo ervaart? Keurmerkdragers benoemen Samen Beslissen expliciet en maken het concreet. Ze steken veel energie in het, samen, helder en concreet formuleren van de hulpvraag en behandeldoelen; veelal volgens het SMART-model (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Een aantal inspirerende voorbeelden vind je op het KiBG Kennisplatform:

Het belangrijkste aspect dat overal terugkomt: er wordt bewust ruimte gemaakt om samen te kijken naar mogelijkheden en behoeften van de cliënt. Er worden bewust meerdere mogelijkheden aangeboden en de cliënt wordt bewust gemaakt van zijn of haar inspraak. Daarmee zorg je dat hij deze ook echt gebruikt en ervaart.

Achtergrond.jpg

8 juni - KiBG Congres

Meer horen over Samen Beslissen en andere belangrijke thema's voor de Kortdurende Generalistische GGZ? Kom naar het KiBG Congres op 8 juni 2023! Met vlammende keynote sprekers, workshops vol vonken van inspiratie en een vurige talkshow. Ben jij erbij?